На 4 декември 2013 г., от 10.00 часа, в Министерството на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Членовете на комисията ще обсъдят проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министър-председателя във връзка с постъпили предложения на КНСБ за усъвършенстване на трудовото законодателство по отношение на колективното трудово договаряне.

С предложението за промяна на чл.51б от КТ се цели създаване на правна рамка за сключване на колективен трудов договор на секторно равнище, както и възможностите за неговото разпростиране и разширяване на неговото действие. Една от причините за това предложение е липсата на легално определение на понятията "отрасъл" и "бранш".

Регламентират се и специфичните случаи и условия, които трябва да бъдат налице, за да може да бъде пристъпено към разширяване на действието на договора или на отделни клаузи от него от министъра на труда и социалната политика. Уточнява се и кръгът на работниците и служителите, спрямо които се прилагат нормите на разпрострените колективни трудови договори.

По отношение на контрола по сключване, изменение, допълнение и изпълнение на колективните трудови договори като част от трудовото законодателство с промяна на чл.399 се предлага изричен текст, съгласно който ИА "Главна инспекция по труда" да осъществява този контрол.

С новата редакция на чл. 272 от КТ се предлага възможност за работодателя да удържа от трудовото възнаграждение на работника (с негово съгласие) суми, представляващи ежемесечен членски внос за синдикална организация и/или застрахователни премии за лични застраховки "живот".

В допълнителните разпоредби на КТ се предлагат законови определения на понятията "секторно равнище", "представителни организации на работниците и служителите и на работодателите на секторно равнище" и "първостепенен обществен интерес".

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС