В рамките на изпълнението на проект “Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество”, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013 г., Българската стопанска камара обявява подбор на оферти за

КОНСУЛТАНТИ ЗА СТАРТИРАЩИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ

Кандидатите трябва да изпълняват дейностите по тази поръчка на два етапа.

В рамките на първия етап от изпълнението на договора изпълнителят ще предостави специализирани консултации и обучение на 20 безработни висшисти (идентифицирани и подбрани от БСК в рамките на  извършени досега дейности по настоящия проект – 10 в Кърджали и 10 в Смолян), с цел обсъждане и формулиране на бизнес идеи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, развитие на индивидуалните предприемачески умения и подготовка за продължаване в рамките на втория етап на практическото разработване на бизнес-идеята (бизнес-план, оценка на рисковете, източници на финансиране и т.н.).

Във втория етап Изпълнителят трябва да предостави допълнително надграждащо обучение и наставнически услуги. В дейностите от втория етап следва да бъдат включени четири от лицата, които са участвали в първия етап (2 лица от гр. Кърджали и 2 лица от гр. Смолян) за период от 6 месеца. Тези четири лица, чиито бизнес идеи са в най-напреднала фаза на реализация и могат да бъдат осъществени на база на оценка на бизнес потенциала им, ще бъдат предмет на целенасочено подпомагане в рамките на период от 6 месеца. Изпълнителят следва да продължи и задълбочи включването на четирите лица във всички дейности, както са описани в първия етап, за тяхното насърчаване, мониторинг на напредъка им и подпомагане на развитието на бизнес идеята им. Изпълнителят следва да организира и проведе специализирано и индивидуално обучение и консултиране (наставничество) на лицата, насочено към практическото развитие на бизнес-идеите, на четирите лица, разработени в рамките на първия етап, за което да предложи учебен план и учебна програма. Изпълнителят се задължава да осигури наставничество от опитни експерти с практически опит, които да бъдат на разположение.

Прогнозна стойност– 110 828,67 лв. без ДДС, разпределени по етапи както следва:

  • Първи етап: 61 933,67 лв. без ДДС
  • Втори етап:  48 895,00 лв. без ДДС

Срок за подаване на офертите: 22 декември 2014 г., понеделник, 11.00 часа, (София 1000, ул. Алабин 16-20, Българска стопанска камара)

По-долу е публикувана тръжната документация.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК търси консултанти за стартиращи бизнес проекти в Кърджали и Смолян