Информационен ден, Пилотен Инкубатор за женско предприемачество

СНЦ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЕКИ” организира информационен ден по проект „ПИЛОТЕН ИНКУБАТОР ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”. Събитието ще се проведе на 2 май /четвъртък/ от 17:30-19:30 в Благоевград на адрес: кв. Вароша, ул. Рила 1, Регионален исторически музей- Благоевград. 


Инкубаторът ще предложи:
= нови възможности за професионално развитие и придобиване на бизнес знания в променящите се икономически условия на лица, които знаят, че „ученето през целия живот” е необходимост, за да си успешен
= предоставяне на комплекс от обучения, консултации, услуги и подкрепа за започване на реална самостоятелна стопанска дейност;

Основните теми, залегнали в обучителната програма:
= Вие като предприемач - мотивация и лидерство
= Маркетинг
= Форми на търговска дейност; НПО
= Персонал, правни отговорности, застраховка
= Финансово планиране
= Капитал и видове източници
= Основи на социалното предприемачество
= Разработване на бизнес-план
= Дигитални умения и управление на онлайн магазин

Допустими за участие в проекта са :
Млади хора до 29 год., ангажирани в трудова заетост, но с идеи за развитие на собствен самостоятелен бизнес или бизнес в рамките на компанията (вътрешно предприемачество);
Млади хора до 29 год., безработни и неангажирани в трудова заетост или обучение;
Желаещи над 50 год. с интерес към самостоятелна заетост;
Безработни участници на възраст до 29 год., вкл. със завършено висше или средно образование;
Безработни участници над 29 год.

Създатели на инкубатора:
Асоциация „СЕЛЕНА“ в партньорство с фондация ДПБ

Участието е безплатно! Моля, направите Вашата онлайн РЕГИСТРАЦИЯ, т.к. местата са ограничени:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA-GMI4wBvn1KTihoMClQaJ9FN04t77W_R0mpSe-iqSUnO9g/viewform?usp=pp_url

Информационния ден се организира в изпъление на проект № BG05M9OP001-1.023-0148-C01 “Пилотен Инкубатор за женско предприемачество” и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от „Европейски социален фонд на Европейския съюз“.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.