Прочетено: 2767

Официалната полицейска статистика на МВР за периода 2010-2014 г. показва следното:

 • Във всички групи престъпления е отчетен спад в разкриваемостта, като средно тя намалява от 44,3% през 2010 г. на 37,6% през 2014 г.
 • По отношение на отделните видове престъпления ръст в разкриваемостта е налице единствено при контрабандата на стоки (от 38,8% през 2010 г. до 57,9% през 2014 г.)
 • Прави впечатление резкият спад в разкриваемостта на престъпленията по служба (от 51,6 на 8,8%) и свързаните с тях сключване на неизгодни сделки от длъжностни лица (от 17 на 4,8%).
 • Сред видовете престъпления с най-сериозен спад в разкриваемостта са:
  • престъпленията против кредиторите (от 57,4 на 13,1%),
  • отвличанията (от 51,9 на 36,1%),
  • екологичните престъпления (от 38,9 на 18,5%),
  • противозаконното отнемане на МПС (от 11,2 на 6,1%),
  • престъпленията против данъчната система (от 30,9 на 10%),
  • компютърните престъпления (от 16 на 2,7%),
 • Относително най-малък спад на разкриваемостта се отчита при:
  • Умишлените убийства (от 64,8 на 62,7%) и убийствата по непредпазливост (от 15,6 на 10,7%),
  • Изнасилванията (от 58,3 на 54,1%),
  • Кражбите (от 40 на 35,2%),
  • Престъпленията против интелектуалната собственост (от 40,4 на 35%),
 • При икономическите престъпления:
  • Ръст в обема на разкритите щети е налице единствено при измамите със средства от еврофондовете (79,3% повече установени средства), митническите престъпления (48,2%), унищожаването или повреждане на имущество (22%) и изнудванията (5,3%).
  • Като цяло, обаче, разкритите средства от всички икономически престъпления намаляват три пъти за периода 2010-2014 г. - от 504 068 хил. лв. на 148 570 хил. лв.
  • 8 пъти намаляват установените средства от престъпления по служба (от 18 061 хил. лв. на 2 213 хил. лв.), а от доказани подкупи - 41 пъти (от 736 хил. лв. на 18 хил. лв.),
  • 51 пъти по-малко са установените средства от сключени неизгодни сделки (20 870 хил. лв. на 408 хил. лв.),
  • 16 пъти намаляват средствата от установени престъпни банкови операции (от 2 331 хил. лв. на 149 хил. лв.)
  • Установените средства от престъпления против кредиторите намаляват 6 пъти (от 137 978 хил. лв. на 23 656 хил. лв.), а от престъпления срещу собствеността – 5 пъти (от 123 068 хил. лв. на 23 266 хил. лв.),
  • Три пъти намаляват средствата от установени данъчно-осигурителни престъпления (от 347 075 хил. лв. на 112 229 хил. лв.), както и от общи стопански престъпления (от 61 003 хил. лв. на 24 080 хил. лв.).