В официално становище до Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Правната комисия при НС, с копие до министър-председателя Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, Българската стопанска камара изразява несъгласие с внесения в Народното събрание проект на ЗИД на Закона за МВР, в частта му за създаване на Държавно предприятие.

Според БСК, приемането на законопроекта в този му вид е в разрез с националното и европейското законодателство в областта на конкуренцията и основните свободи, предоставени от първичното европейско право и Конституцията на Република България. Проектът на ЗИД на ЗМВР противоречи на общата забрана за въвеждане на дискриминационни мерки във вътрешния пазар на ЕС и ЕО, предвидена в чл. 106, вр. с чл. 18 от ДФЕС – конс. версия, както и на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България.

Основните аргументи на БСК срещу предлаганите промени са, че:

  1. Предоставянето със закон на властови правомощия на едно търговско дружество е недопустимо;
  2. Промените в ЗМВР ще енавредят на конкуренцията в сектора на частните услуги за сигурност;
  3. Източниците на финансиране на проектното държавно предприятие не отговарят на законовата регламентация относно разпореждането с бюджетни средства и получаването на плащания към бюджета.

В допълнение, в становището си БСК подчертава, че възможността за предоставяне на дарения на държавното предприятие възстановява порочната практика от близкото минало да се осигурява нерегламентирана закрила на определени лица и фирми срещу предоставени от тях „дарения“. Т.е. проектното предприятие има потенциала да се превърне в схема за злоупотреба с публичен и частен ресурс. Освен това, узаконяването на тези практики ще доведе и до противоречие с позициите на Европейската комисия, изразени в мониторинговите доклади за България.

Вижте пълния текст на становището в прикачения файл (менюто в ляво)!


БСК възразява срещу създаването на Държавно предприятие в системата на МВР
Добави мнение