13.09.2016

 

Изх. № 02-00-49 /13.09.2016 г.

 

     

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ТО НС

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И
ОБЩЕСТВЕН РЕД (КВСОР) ПРИ 43-ТО НС

 

 

 

     

КОПИЕ:

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ОТНОСНО:

Заседание на Комисията по вътрешна сигурност за обществено обсъждане на промени в Закона за МВР, № 602-01-9/23.02.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с програмата за работа на КВСОР, констатирахме, че за проведеното на 13.09.2016 г. обществено обсъждане на реформите в МВР не са поканени и не е осигурен достъп на представителите на бизнеса и гражданското общество.

Във връзка с това, изразяваме категоричното си несъгласие с начина, по който се дискутират с обществеността предложенията за промени в Закона за МВР (№ 602-01-9/23.02.2016 г.), и очакваме адекватен отговор на следните въпроси:

  1. Въз основа на коя процедура се провежда публичното обсъждане, при положение че в ПОДНС няма разписана възможност за провеждане на такова?
  2. Защо в т. нар. публично обсъждане не са поканени и не е осигурен достъп на представителите на бизнеса и гражданското общество, а само на синдикати и дирекции в МВР? Парламентът ли е мястото за среща на политическото ръководство на МВР с подчинените му административни структури?
  3. Какъв ще е резултатът от това обсъждане - решение или друг акт, и на какво основание? 

Напомняме, че държавните институции и, в частност - Министерството на вътрешните работи, са на бюджетна издръжка, формирана от данъците и таксите, събирани от гражданите и бизнеса в Република България. На тази база считаме, че имаме пълно основание да участваме при обсъждането на съответните законодателни промени и дефинирането на политиките, както и да предлагаме съответните решения, свързани с разходването на публични средства.

 

С УВАЖЕНИЕ,

/п/

БОЖИДАР ДАНЕВ
Изпълнителен председател


Относно т.нар. обществено обсъждане на промените в Закона за МВР
Добави мнение