Дата: 20.06.2019

Автор: Анета Алашка

Прочетено: 181

20.05.2019 - Относно проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза:

 • БСК не подкрепя предлаганите промени, тъй като чрез тях ще се увеличи броят на лицата с над 50% трайно намалена трудоспособност, както и разходите за сметка на пенсионно-осигурителната система и социалното подпомагане. Негативно ще бъде засегнат и пазарът на труда, особено в условията на остър дефицит на работна сила и протичаща демографска и емиграционна криза.
 • БСК поддържа многократно заявените си позиции за радикална промяна в системата на медицинската експертиза и оценяване на функционалността, а не на „работоспособността“ на освидетелстваното лице. Необходимо е въвеждане на методологията и електронния инструментариум на Международна класификация на функционалността, уврежданията и здравето - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) на СЗО.

13.05.2019 - Относно ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (№ 954-01-30/23.04.2019 г.):

 • Според БСК, при транспониране на европейското законодателство, ЗМИП създава значително по-утежнени изисквания, чрез разширяването на кръга на субектите, за които то е приложимо. По този начин дейността на цяла категория юридически лица се обременява с допълнителна административна тежест, без това да се налага за гарантиране на необходимата сигурност и нормалното функциониране на финансовата система. Включването на търговците на едро в обхвата на ЗМИП не се основава на национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и е непропорционална мярка, с оглед целите на закона.
 • БСК предлага чл. 4 т. 19 от ЗМИП да се прередактира в съответствие с чл. 2д от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, където са посочени изчерпателно субектите по отношение, на които се прилага („други лица, търгуващи със стоки, когато извършваните или получаваните плащания в брой са в размер на 10 000 EUR или повече, независимо дали сделката се извършва с една или с няколко операции, които изглеждат свързани“), като сред тях няма „търговци на едро“. 

07.05.2019 – Писмо на ЕК до БСК във връзка с неприлагането на принципа „замърсителят плаща“ при определянето на такса „битови отпадъци“

Европейската комисия е възложила проучване за прилагането на принципа „замърсителят плаща“ във всички държави-членки на ЕС, вкл. България. Това проучване е завършено и резултатите са в процес на обработка и преценка. „Комисията няма да се колебае да предприеме действия срещу държавите-членки, в които националното законодателство и/или практика не са в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, се казва в писмо от ГД „Околна среда“ на ЕК до Българската стопанска камара. Повод за писмото е жалба до ЕК (Референтен номер CHAP(2016)02321), заведена от БСК срещу определянето на таксата за битови отпадъци (ТБО) в България на основата на стойността на имота или балансовата стойност на активите, вместо на количеството генерирани отпадъци.

Припомняме, че от 2003 г. насам БСК полага усилия да бъде променен начинът на изчисляване на ТБО, вкл. чрез предложения за нормативни промени, официални становища до всички компетентни институции, съдебни процедури и пр. В резултат на тези усилия, през 2015 г. нормативно проблемът беше решен, но влизането в сила на законовите промени се отлага неколкократно, като последното отлагане е за 2022 г. 

24.04.2019.: В декларация БСК приветства намерението на управляващото мнозинство за промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и облекчаването на изискванията за деклариране на действителен собственик на юридическо лице, както и отпадането на задължението за фирмите да декларират в ДАНС своите планове за обучение на служителите си във връзка с прилагането на Закона.

„Въпреки предупрежденията от страна на работодателските организации, че тези изисквания са по същество свръхрегулация и създават излишна административна тежест върху бизнеса, нормативната промяна беше приета без необходимата качествена оценка на въздействието й. В резултат на това, в края на м. март бяхме свидетели на хаос и сред фирмите, и сред институциите във връзка с необходимостта от приложение на изискванията“, припомня БСК.

„Похвално е, че този проблем беше осъзнат от страна на управляващите и вече е налице готовност за неговото преодоляване. За съжаление, не виждаме подобна готовност и по отношение на други регламенти, създаващи не по-малки проблеми на фирмите и криещи опасност от хаос и непостигане на предварително заложените цели. Такъв пример е Наредба Н-18 (за касовите апарати), във връзка с която месеци наред представителите на бизнеса алармират институциите. … Призоваваме управляващите да преосмислят подхода си по отношение Наредба Н-18 така, както го направиха със ЗМИП. Това ще е доказателство, че в българската политика надделява разумът, а не въвеждането на прибързани и необмислени регулации“, се казва в декларацията. 

01.04.2019: Писмо до Министър-председателя на РБ във връзка с Наредба Н-18 (за касовите апарати)

 • БСК информира Министър-председателя за развитието по казуса с Наредба Н-18 след проведената с него на 26.02.2019 г. среща в Министерския съвет, в присъствието на финансовия министър и изпълнителния директор на НАП.
 • В писмото си БСК отбелязва, че представляваните от БСК браншови организации са участвали във всички експертни срещи с ръководството на НАП и са внесли множество конкретни предложения за промени в Наредба Н-18, в рамките на срока за обществено консултиране. За съжаление, партньорското поведение от страна на бизнеса не беше оценено от страна на НАП и:
  • Липсва разбиране от страна на НАП за работа по предложените от бизнеса шест стратегически направления за промени в Наредба Н-18, респективно – не са създадени съответните работни групи и практически не се работи в посока на каквито и да било промени.
  • Не се реализира постигнатият ангажимент в срока до 30 септември т.г. да бъдат решени същностните различия. Удължаването на част от сроковете по Наредбата, без това да е придружено с промени по същество, само отлага хаоса с няколко месеца!
  • Бяха възприети незначителни и малобройни предложения на бизнеса, без съществен принос към преодоляването на глобалните дефекти в Наредбата.
 • БСК изразява очакване Министър-председателят да упражни необходимия институционален контрол и в оптимално кратки срокове натрупаните проблеми да бъдат преодолени.