Дата: 20.09.2019

Прочетено: 13

Пепа Сомлева е председател на Управителния съвет на Индустриална стопанска асоциация – Габрово. Родена е на 12.11.1970 г., в Севлиево. Завършила е средното си образование в СОУ „Васил Левски“ в родния си град. През 1993 г. завършва висше образование в Техническия университет в Габрово, специалност „Техника и технологии на текстила и облеклото“, с втора специалност „Текстилен дизайн“. Има магистърска степен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Политология, дипломация и национална сигурност“. От 1990 г. управлява собствени фирми – „Анел 90“ ЕТ, ДЗЗД „Сенс консулт“, „СЕНС Консулт“ ЕООД. Владее английски и руски езици.

_____________

Г-жо Сомлева, как оценявате ролята на организацията, която представлявате, за развитието на бизнеса в региона?

От 2018 г. Индустриалната стопанска асоциация/Стопанска камара – Габрово, представляваща Българска стопанска камара, е със значително по-активна позиция във взаимовръзките с бизнеса от региона. Камарата популяризира редица фондове, които стимулират в различни аспекти бизнеса: Фонд по условия на труд към Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Фонд за енергийна ефективност и др. В редица предприятия, със съдействието на Стопанска камара – Габрово, се проектират мерки за енергийна ефективност, включващи изграждане на фотоволтаици, LED осветление, енергийно ефективни отоплителни системи, климатични инсталации. Тези инвестиции значително ще снижат енергоемкостта на производствата и в бъдещи периоди ще освободят финансов ресурс, който ще се използва за нови инвестиции, повишаване на работните заплати и други нужди на компаниите.

В област Габрово от години се правят усилия за засилване ролята на туризма. Смятате ли, че има предпоставки за положително развитие на този процес?

Туристическия бизнес е с огромен потенциал в региона и са в ход редица срещи с консули на държави, които проявяват интерес, имат историческа свързаност с България или за тях държавата ни е съвсем нова дестинация. За целта се предвижда разработване на туристически продукти, свързани с културен, исторически и екологичен туризъм.

Проблем, който се констатира през последните три-четири години, но който беше видим като тенденция доста преди това, е липсата на кадри. Без да се стремим да търсим причините, довели до тази ситуация – нещо което не е предмет на настоящия разговор, можем ли да кажем каква роля има Стопанска камара – Габрово в преодоляването на този проблем?

За справяне с острата нужда от кадри в различни производства камарата е партньор в преквалификацията на трайно безработни хора по професии нужни в областта, финансиран по Националния план за действие по заетостта. През последните две години имаме няколко проекта, свързани с обучение на младежи по програми на ЕС и един по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни на МТСП. Повече специалисти с квалификация ще бъдат необходими на работодателите в краткосрочен план – през следващите 12 месеца, а също и в средносрочен план – след 3-5 години. Това показват резултатите от третото поредно и първо за 2019 г. проучване на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта проведе през февруари и март, съвместно с областните комисии по заетост. Аналогично на предходните 2 проучвания през 2018 г., работодателите най-често очакват техните служители да притежават умения за самоконтрол и дисциплина, на второ място - умения за работа под напрежение. На трето място този път работодателите поставят потребността от знания и умения за въвеждане на нови технологии, следвани от знания и умения за работа с клиенти. Предпочитанията на работодателите относно притежаваните от наетите служители ключови компетентности също повтаря в голяма степен резултата от проучването през август-септември 2018 г. Този път лидерската позиция в предпочитанията на работодателите е за общуването на роден език, а инициативността и предприемачеството са втори. Дигиталната компетентност вече е четвъртото по значимост умение, предпочитанията към персонал с чуждоезикови умения се изкачват от последното 9-то място през миналата година на 7-ма позиция при сегашното изследване.

Г-жо Сомлева, имате ли актуална информация колко кадри са необходими на работодателите в региона?

С оглед състоянието на работната сила в региона изводът от проучването на Агенцията по заетостта е, че ако към момента за нуждите на работодателите са спешно необходими над 3000 кадри, то след 3 години техният брой ще бъде над 6000. Множество производства и дейности изпитват хронична липса на подготвени кадри, което поставя в риск изпълнението на договори и производствени програми. Оказва се, че в бюрата по труда въобще липсват кадри с нужна квалификация, които да бъдат наети, а наличните такива в по-голямата си част не са в състояние да се преквалифицират, въпреки усилията на НПДЗ. За да запазят темпа и структурата си на производство, редица работодатели в региона прибягнаха до наемане на работници от страни извън ЕС, като първите седем души вече са наети, а още над 20 са в процедура на изготвяне на документи. Според мен такива мерки не са решение на проблема, а само отлагане във времето на криза, която трябва с общи усилия и мерки да предотвратим.

Ако иска да има сериозно значение за едно общество, на всяка организация се налага да търси партньорски взаимодействия с други, работещи в различни направления. Как стоят нещата с партньорската мрежа на Стопанска камара – Габрово?

Стопанска камара – Габрово е партньор на редица неправителствени организации, реализиращи проекти по „ЕРАЗЪМ +” за студентски стажове, финансови консултации и обучения, презентации на разработки, бизнес и технически издания. Заедно с останалите регионални представители на БСК организираме форуми, които предлагат решения за фирмите, в усложнената напоследък бизнес среда

_____________

Индустриална стопанска асоциация - Габрово е учредена през 1982 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. ИСА е колективен член на БСК. В нея членуват около 150 промишлени и търговски фирми от Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.