Дата: 11.01.2021

Автор: Адвокатско дружество "Бенов, Василев и Нацков"

Прочетено: 336

С всяка следваща година от еврочленството на България все повече фирми у нас търсят еврофинансиране и се състезават за европейски грантове – едни, за да модернизират машините си, други, за да внедрят или разработят иновации, трети, за да подпомогнат човешките си ресурси. В условията на настоящата пандемия, довела до икономическа криза, надпреварата за получаване на евросредства става още по-актуална тема. Големият интерес от кандидати води до това, че една не малка част от тях остават „под чертата“, като или биват класирани в резервите, или биват отстранени. Разочарованието на некласираните кандидати е голямо - неоправдани очаквания, негативна промяна в бизнес плановете им и загуба на инвестираните средства за подготовка.

Как обаче се развива процедурата и какви са възможностите на кандидатите да се защитят, ако са отстранени или са им присъдени по-малко точки?

В рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) оценителна комисия извършва оценка и класиране на подадените проектни предложения. Работата на оценителната комисия се извършва на два етапа: I-ви етап - проверка за административно съответствие и допустимост; II-ри етап - техническа и финансова оценка.

Отказ на етап „Административно съответствие и допустимост“

Въз основа на извършената проверка за административно съответствие и допустимост оценителната комисия изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка. В този случай кандидатът може да подаде писмено възражение до ръководителя на управляващия орган (УО) в едноседмичен срок от получаване на съобщението. Ръководителят на УО следва да се произнесе в едноседмичен срок с решение, с което или връща проектното предложение за оценка, или прекратява производството по отношение на кандидата. Решението на Ръководителя на УО, с което се прекратява производството, подлежи на обжалване пред административния съд.

Отказ на етап „Техническа и финансова оценка“

След като приключи техническата и финансовата оценка, комисията изготвя оценителен доклад, който съдържа:

  1. списък на предложените за финансиране проектни предложения;
  2. списък с резервните проектни предложения;
  3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.

Ръководителят на УО издава решение, с което прекратява процедурата за кандидатите с отхвърлени проектни предложения. Това решение е административен акт, тъй като засяга законни интереси на кандидатите и, като такъв, подлежи на съдебно обжалване пред административния съд.

Обжалване от кандидатите от списъка с резервни проектни предложения

Съдебната практика установява, че право на обжалване имат и кандидатите от списъка с резервни проектни предложения. Макар формално техните предложения да не са отхвърлени, получаването на БФП зависи от наличието на допълнителен финансов ресурс и мястото, на което те са класирани. Предоставянето на БФП на резервните проекти при наличие на допълнителен финансов ресурс става по реда на класирането им. Това означава, че вероятността от финансиране в този случай е пряко зависима от получената оценка на проектното предложение – колкото по-напред в класирането на резервите е съответното проектно предложение, толкова по-голяма е вероятността то да бъде финансирано. Възможно е и проектното предложение, от резервно при промяна на оценката, да бъде включено директно в списъка на предложените за финансиране. Поради това, кандидатите в резервния списък също имат интерес от законосъобразно оценяване и могат да обжалват по съдебен ред акта, с който Ръководителят на УО одобрява оценителния доклад на комисията, тъй като те не получават от Ръководителя на УО изричен индивидуален административен акт, който да подлежи на персонално връчване (както е при решението за предоставяне на БФП или прекратяване на процедурата).

Следва да бъде отбелязано, че съдът не може да прецени дали поставената оценка е правилна, както и не може да извърши нова оценка. В правомощията на съда е правото да упражни контрол за законосъобразност относно прилагането на изискванията за формиране на оценителната комисия, за спазване на правилата за нейната работа, в т.ч. и за документиране, и отчет на дейността й, както и за спазване на правилата за извършване на оценителната дейност. Ако съдът констатира, че проектното предложение е оценено в противоречие с нормативните изисквания, той го връща на оценителната комисия за извършване на нова оценка.

Срокът за обжалване е 14 дни от съобщаването, а дължимата държавна такса е 0,8% от стойността на исканата БФП, но не повече от 1700 лв., а за проектни предложения с материален интерес над 10 000 000 лв. – 4500 лв.