14.02.2005

БСК внесе иск в Софийски градски съд - Административно отделение, срещу текстове от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

На 14 февруари 2005 г., БСК внесе иск във Върховния административен съд срещу текстове от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Атакуваните текстове касаят определянето на различни размери на таксата за битови отпадъци според вида на ползвателите - граждани и фирми.

В исковата молба се посочва, че въведената диференциация поставя в неравностойно положение гражданите и предприятията, чрез определяне на различни по размер такси за едни и същи услуги - по сметосъбиране и сметоизвозване, по обезвреждане на битови отпадъци в депа и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Диференцираният подход по отношение на ползвателите и техните имоти на наредбата почива на предишния текст на чл. 67 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Благодарение на активната намеса на БСК, през 2002 г. бяха приети и публикувани поправки в ЗМТД, които отмениха тези дискриминационни текстове и практически положиха основите на равнопоставеното третиране на фирмите и гражданите. Така, в действащия в момента ЗМТД терминологията - "такса", "основа", "ползвател", предполага единен, а не диференциран подход към всички задължени лица. "В ЗМДТ не се съдържат основания за въвеждане на различни по размер такси за една и съща услуга, с оглед качеството на данъкоплатците. С въвеждането на различни ползватели - граждани и предприятия, СОС е излязъл извън рамките на закона и е направил дописване на ЗМДТ, което му противоречи", се казва още в исковата молба.

БСК нееднократно е поставяла въпроса за некоректното отношение на общинската администрация спрямо бизнеса при ежегодното актуализиране на Наредбата за таксата за битови отпадъци. През 2003 г. преговорите със Столичния общински съвет (СОС) приключиха с компромис от страна на БСК за отлагане решаването на проблема с половин година. След изтичането на този срок преговорите бяха подновени, но въпросът така и не беше решен. В този смисъл, внасянето на искова молба от страна на БСК е крайна мярка, провокирана от нежеланието на СОС да се съобрази с категоричните изисквания на ЗМДТ, респективно – с исканията на бизнеса за справедлив подход при определяне размера на таксите за битови отпадъци.

До момента аргументацията на столичните общински съветници се свежда до обясненията, че дейността на предприятията е предпоставка за по-голяма степен на замърсяване. По този начин порочно се смесват понятията "битови" и "промишлени" отпадъци. Българският законодател е определил, че битов отпадък е този, който е резултат от жизнената дейност на хората. Това понятие не включва различните видове промишлени отпадъци, които са обект на друг закон. Не е логично и не е законосъобразно обвързването на промишлената дейност с таксите за битови отпадъци!

Що се отнася до различния размер на таксите, законът изрично определя, че таксата е сума от административните и материално-техническите разходи за предоставянето на услугата. Т.е. размерът на таксата за една и съща услуга не може да бъде различен за различните ползватели на тази услуга.

Считаме, че с подобни административни актове се въвеждат нови тежести за бизнеса в нарушение на закона и в разрез с декларираните намерения за създаване на по-добра бизнес среда в страната. Създаването на изкуствено противопоставяне между предприятия и граждани е криво разбрана социална справедливост и не е от полза нито за едната, нито за другата страна, още по-малко - за икономическото развитие на България.

БСК ще съдейства на своите регионални структури да атакуват пред ВАС решенията на общинските съвети по места в случаите, касаещи подобен тип диференциация между граждани и фирми.

 

 

 

 

ЧРЕЗ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
АДМИНИСТРАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ

Ж   А   Л   Б   А
от
БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

                                                рег. с реш. по ф.д. № 1885/1990 г. на СГС
                                                НДР № 2221041758,БУЛСТАТ 831391124
                                                представлявана от Божидар Василев 
                                                Данев - председател на УС и ИБ, 
                                                седалище и адрес  на управление на
                                                дейността : гр. София, ул. " Алабин" №16-20

                                  срещу:
                                  членове 10а, 11, 11а, 11б, 11в и 12  
                                  от Раздел І "Такса битови отпадъци" 
                                  от Глава втора " Местни такси" на
                                  Наредбата за определяне и администриране 
                                  на местни такси и цени на услуги
                                  предоставяни от Столична община

УВАЖАЕМИ СЪДИИ,

В членове 10а, 11, 11а, 11б, 11в и 12 от Раздел І "Такса битови отпадъци" от глава втора "Местни такси" на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставени от Столична община /отм., нов с решение № 364 по протокол № 29 от 14.10.2004 г./, е предвидено да бъде определена такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Текстът на чл. 10а гласи:
"Чл.10а. Определя се такса за битови отпадъци за:
-нежилищни имоти на предприятията;
-нежилищни имоти на гражданите;
-жилищни имоти на предприятията;
-жилищни имоти на гражданите."

По-нататък в членове  11, 11а, 11б, 11в и 12 при регламентиране на реда  за определяне на таксите се възпроизвежда това разграничение на гражданите и предприятията. Въведената диференциация в раздела, с оглед вида на ползвателите на имотите, предполага диференциран подход при пропорционалното определяне на таксите за битови отпадъци. На основание на тези текстове общинският съвет е определил по-високи по размер пропорционални такси за предприятията. Поставени са в неравностойно положение граждани и предприятия, чрез определяне на различни по размер такси за едни и същи услуги - по сметосъбиране и сметоизвозване, по обезвреждане на битови отпадъци в депа и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Основание за тази неравнопоставеност не се съдържа в материалния закон. Наредбата е приета на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и трябва да бъде съобразена с него.

Съгласно чл. 7 от Закона за нормативните актове /ЗНА//ДВ бр. 27/73 г./, наредба се издава за прилагане на нормативни актове от по-висока степен. Според чл. 8 от същия закон, всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредените с тях обществени отношения.

В член 67 от ЗМДТ са посочени възможностите за определяне размера на таксата за битови отпадъци. Член 67 гласи: "Чл. 67 /1/Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. /2/ Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1 размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. /3/ При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66 ал. 1 т. 1,2 и 3. /4/Таксата за поддържане чистотата на териториите обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от общинския съвет."

В тези текстове не се прави разграничение между ползвателите - юридически или физически лица. Терминологията на закона - "такса", "основа", "ползвател", предполага единен, а не диференциран подход към всички задължени лица. В ЗМДТ не се съдържат основания за въвеждане на различни по размер такси за една и съща услуга, с оглед качеството на данъкоплатците. С въвеждането на различни ползватели - граждани и предприятия, СОС е излязъл извън рамките на закона и е направил дописване на ЗМДТ, което му противоречи.

Диференцираният подход по отношение на ползвателите и техните имоти на наредбата почива на предишния текст на чл. 67 от ЗМДТ, който до изменението /бр. 119/ 2002 г. в сила от 01.01.2004 г./ гласеше: "Чл. 67 /1/ Размерът на таксата се определя в левове, според количеството на битовите отпадъци.
1. за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на предприятията - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение № 2 или в левове, според количеството на битовите отпадъци.
2. за нежилищни имоти - в левове в зависимост от броя или вида на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци.
/2/ когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от общинския съвет.
/3/ При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66 ал. 1 т.1,2 и 3.
/4/ Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет".

Този подход при определяне на таксите е изоставен от законодателя. Раздел І от Глава втора на Наредбата, в редакцията си от 14 октомври 2004 г., е съобразен с отменен текст и противоречи на актуален текст на закона.

За Българската стопанска камара, като организация, обединяваща и представляваща интересите на търговци и търговски дружества, които по смисъла на наредбата са "предприятия", и като данъчно задължено лице, попадащо сред същите субекти, за които съществува практика по установяване на по-високи по размер такси за битови отпадъци,  съществува правен интерес от настоящата жалба.

Ето защо, и на основание чл. 6 от ЗВАС, Ви моля да отмените като незаконосъобразни членове 10а, 11, 11а, 11б, 11в и 12 от Раздел І "Такса битови отпадъци" от Глава втора "Местни такси" на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община" .

ПРИЛОЖЕНИЕ: Удостоверение за актуално състояние на БСК.
                                        Квит. за платена държавна такса.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                   / Божидар Данев /

Дата: 14.02.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 5130