20.09.2007

Необходимостта от промени в Закона за местните данъци и такси обсъждаха представители на бизнеса и администрацията на среща в БСК

На 20.09.2007г. в БСК се проведе работна среща с експерти на министерствата на финансите, на околната среда и водите, на Националното сдружение на общините в Р. България, на Парламентарната комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, и предприятия, членуващи в Българска асоциация на металургичната индустрия. От страна на БСК и представените предприятия беше изразена необходимостта от:

предприемане на следващи стъпки от страна на компетентните държавни органи и заинтересовани неправителствени организации с оглед, консолидиране около общи принципи и подготовка на приложим и ефективен нормативен текст за изменение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);

спешно създаване на междуведомствена работна група с водещо участие на Министерството на финансите за осъществяване на тази цел.

Българската стопанска камара  - съюз на българския бизнес, застава отново категорично зад необходимостта от:

въвеждане на единна задължителна основа за определяне на таксата битови отпадъци и/или цена за предоставяна пазарна услуга по събирането и третирането на битовите отпадъци, свързана единствено с количеството генерирани отпадъци, каквато е практиката във всички страни членки на ЕС;

свободно определяне на размера на таксите от общинските съвети и/или на цените от оторизирани оператори по чл. 12 на Закона за управление на отпадъците, в зависимост от специфичните за всяка община местни условия, инвестиционни ангажименти и технологични решения.

БСК изразява отново готовност за сътрудничество за решаване на посочените проблеми, въвеждане на принципа „замърсителя плаща” и на механизми, осигуряващи качествени услуги на достъпни цени за гражданския и стопански сектор.

За контакти:  тел. 980 3055, факс 987 26 04, ios@bia-bg.com

ТУК можете да се запознаете с материалите, предложени за дискусия по време на работната среща.

Дата: 20.09.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3472