Дата: 28.03.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2081

В София се проведе първия семинар на тема „Немският опит в организацията на интермодалния и регионалния транспорт и логистика -  възможности за приложение в България”, част от проект на Българската стопанска камара и Фондация „Фридрих Еберт“.

В рамките на срещата се реализира работна дискусия за опита и „добрите практики”  на  общински администрации и фирми от отделни сектори на икономиката в Германия и България, свързани с развитието на интермодалния транспорт. Особен акцент беше поставен на възможностите за внедряване на немски опит и организационни иновации, каквито са „клъстерите”, на публично-частното партньорство и на по-тясното сътрудничество между общините при отстояване на техните общи интереси за повишаване ефективността на транспортната система и използване на новите транспортни решения за устойчивото развитие на общините.

 Специално беше отделено на възможните източници за финансиране на идеите на български и немски предприемачи, които да се приложат за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на регионалните икономики.