Дата: 17.04.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2242

Българската стопанска камара е силно обезпокоена от актуалното състояние и развитието на икономиката през първото тримесечие на 2012 г. и, по-конкретно – от нивото на някои основни макроикономически показатели, а именно:

1.    Вътрешното потребление, което формира 76% от БВП, измерено чрез продажбите на дребно, през януари и февруари 2012 г., на годишна база намалява с 4.5%. Спадът в потреблението се задълбочава през февруари 2012 г., когато намалението на годишна база е 6.4% и е най-голямо в ЕС-27 след Португалия.

2.    По отношение на инвестициите няма данни за първото тримесечие на 2012 г., но и няма основания да се очаква промяна в тенденцията на намаление, която за 2011 е 10%, измерена като капиталообразуване.

3.    Ускорява се спадът на индустриалното производство, като в края на февруари т.г. то достига отрицателни стойности от -5.5% (при -2.1% за януари и 0.1% за декември 2011 г.).

4.    Отрицателното външнотърговско салдо за януари и февруари 2012 г. в размер на 1253 млн.лв. на годишна база е с 833 млн. лв. (или 3 пъти) по-голямо. Тази сума съставлява 5,2 % от БВП за първото тримесечие на 2011 г.:

a.    Износът за януари и февруари 2012 г. е в размер на 5687 млн.лв. и на годишна база е по-малък с 367 млн.лв. (или с 6,1%).

b.    Вносът (6940 млн.лв.) на годишна база е по-голям с 465 млн.лв. (или със 7.2%).

5.    Фискалният резерв към края на м. Февруари 2012 г. спрямо края на 2011 г. е по-малък с 1.2 млрд.лв.

6.    Бюджетният дефицит към края на м. Февруари 2012 г. е 565 млн. лв. и съставлява 3,55% от БВП за първото тримесечие на 2011 г.

Изложените съображения показват, че:

  1. За 1-во тримесечие на 2012 г. може да се очаква значителен спад на БВП, който се разминава със заложения коригиран годишен ръст от 1%.
  2. Ако през м. март не настъпят съществени изменения в размера на търговското салдо, само от този фактор може да се очакава около 5-процентно намаление на БВП за първото тримесечие на 2012 г.
  3. Като се има предвид очертаващото се намаление на БВП за първото тримесечие на 2012 г., очакваме бюджетният дефицит да бъде значително по-голям от предвидения в бюджета, което ще доведе до невъзможност за покриване и/или увеличение на публичните разходи, вкл. за публични инвестиции, пенсии и др.