29.05.2012

Административен съд - Бургас: "По изложените мотиви съдът намира, че при приемане на оспорените разпоредби на Наредбата е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е налице противоречие с нормативен акт от по-висока степен, поради което следва да бъдат отменени като незаконосъобразни."

Състав на Административен съд – Бургас уважи жалбата на Гражданска инициатива "Справедливост" и на други лица (дело № 1521/2011 г.) срещу начина на определяне на такса смет в Община Бургас на базата на данъчните оценки на имотите. Съдът прие доводите на "Справедливост", че основният критерий за размера на таксата е количеството на битовите отпадъци, и че определянето на таксата според данъчната оценка противоречи на закона.

Общински съвет – Бургас има право да обжалва решението в 14-дневен срок.

До момента по жалби на "Справедливост" са отменени разпоредбите за такса смет във Варна, Бургас и Ямбол. В София продължава оспорването на цялата наредба на Столична община за местните такси.

Припомняме, че с решение от 21 юни 2011 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) уважи жалбата на Българската стопанска камара (БСК) срещу решение №34/2009 г. на Столичния общински съвет за определяне размера на такса битови отпадъци (ТБО). Комисията установи пряка дискриминация по имуществен признак, по смисъла на Закона за защита от дискриминация (ЗЗД). Столична община е въвела различни основи за определяне на ТБО и различни размери на ставката (разликата е не по-малко от 7.5 пъти), според вида на имотите. Преди това, през 2005 г. БСК атакува разпоредбите в ЗМДТ относно методиката за определяне на таксата за битови отпадъци пред Върховния административен съд, а през 2006 г. дело беше заведено и срещу наредбата на Столична община. За съжаление, и двете дела не приключиха с удовлетворителен резултат.

През последните 10 години БСК многократно е отправяла предложения до компетентните органи (вкл. е внасяла проекти на нормативни текстове) за прекратяване на порочната дискриминационна практика на общините, но до момента тези усилия постигнаха незначителни резултати.

Първият положителен сигнал от страна на институциите даде Националният омбудсман Константин Пенчев, който след среща с ръководството на БСК на 31 март т.г. се ангажира активно с решаването на проблема. Омбудсманът изпрати препоръка до председателя на Народното събрание и до министър-председателя да предприемат необходимите действия за промяна на ЗМДТ, за отпадне възможността за определяне на размера на ТБО, пропорционално върху произволно избрана основа, определена от общинския съвет.

През м. юни 2011 г. подкрепа за подобни промени изразиха още: Комисията по бюджет и финанси при НС, Комисията по регионална политика и местно самоуправление при НС, ръководството на Националното сдружение на общините в Р България, както и някои кметове на общини.

***

Ето какво се произнася Административен съд-Бургас конкретно по отношение аргументацията на Такса битови отпадъци в града:

"От всички събрани по делото писмени доказателства не може да се обоснове извод, поради какви причини ОбС-Бургас е приел с оспорените текстове на наредбата, че размерът на таксата ще се определя по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, при това върху втория от визираните в нормата способи - върху основа определена от Общинския съвет. Не са ангажирани доказателства, че при изготвянето и приемането на проекта на Наредбата е правено проучване за възможността за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци. В нито един от наличните в административната преписка документи по приемането на проектите за измениение и допълнение на Наредбата не са изложени мотиви - обосновани на установени факти и аргументирани доводи и съображения, относно невъзможността на общинския съвет да определи количеството на битовите отпадъци, генерирани от отделно домакинство или ползвател на услугата. Такива липстват и при обсъждане на проектите и приемането на решенията на заседанията на общинския съвет. Същите са необходими предвид необходимостта от обосноваване от страна на общинския съвет на фактите и обстоятелствата, наложили избора на един от регламентираните в чл. 67, ал. 2 способи, при това приложими само когато е невъзможно да се определи количеството на отпадъците, вместо основният способ за определяне таксата за битови отпадъци по чл. 67. ал. 1 от ЗМДТ."

Вижте цялото решение:

стр. 1 стр. 2 стр. 3 стр. 4 стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9 стр. 10 стр. 11

Дата: 29.05.2012

Източник: БСК по материали от www.spravedlivost.net

Прочетено: 4961