Дата: 08.06.2012

Източник: Сега

Прочетено: 3027

Парламентът удължи работното си време до приемане на първо четене на Закона за предучилищно и училищно образование. От опозицията протестираха срещу претупването на важен закон, предаде нюз.бг

Това е законодателен волунтаризъм. С тези думи Лютви Местан от ДПС поиска прегласуване и НС да не бърза със закона. Управляващите, по думите му, с приемането ударно на Закона за предучилищното образование днес на първо четене, искали да покажат на ЕК, че нещо се прави за образованието. Предложението му не мина. Миналата седмица в обзорен доклад на Брюксел се отчиташе, че три ключови реформи у нас не помръдват - образование, здравеопазване и пазар на труда.

Не мисля, че има бързане, продиктувано от забележките на Брюксел, заяви в отговор образователният министър Сергей Игнатов. Той каза, че в становището на ЕК е отбелязано, че законът е добър и критиките са основно заради забавянето на приемането му. Удължаването на работното време е заради грижата към нашите деца, заяви Игнатов и допълни: "15 септември чука на вратата". "Законът е дететолюбив и учителолюбив", изказа се Снежана Дукова от ГЕРБ, по време на дебатите. Децата ни ще освободят умовете си, ще развият ключови компетенции. Този закон дава самочувствие на работещите в системата, подчерта депутатката.

Остава най-трудната задача - законът да зарази вас и българската общественост със своя дух. Образованието беше моята последна тръпка, която остана за дълго. Към този закон е отправен целият ми взор. Този закон трябва да има по-голяма радикалност, но обществото не е готово на по-големи радикални промени, заяви още депутатката от ГЕРБ.

Действащият Закон за народната просвета (ЗНП) е приет през 1991 г. и оттогава е изменян и допълван повече от 20 пъти, припомни министърът на образованието. Той съдържа оскъдна уредба и оставя основни обществени отношения да бъдат уредени на подзаконово ниво, допълни Игнатов.

Успоредно със ЗНП, от 1999 г. е в сила и действа Законът за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Той е приет на основание ЗНП, като едно от държавните образователни изисквания, но създава паралелна и често противоречаща на ЗНП уредба, коментира просветният министър.

Той припомни, че за прилагане на ЗНП е издаден правилник, който поради непълнотата на законовата уредба регулира първично основни обществени отношения, но не конкретизира, а често дописва закона.

"Динамичните промени в обществените отношения през последните години, бурното навлизане на информационните и комуникационните технологии в човешкия живот поставиха нови предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване", категоричен бе министърът на образованието.

"Постепенно надделя мнението, че е необходимо предефиниране на целите на българското предучилищно и училищно образование", подчерта той. Законът за предучилищното и училищно образование бе обсъждан в продължение на 2 години, посочи министър Сергей Игнатов.

Законът, по думите му, дава решение на 2 от наболелите проблеми на системата - ранното отпадане от училище и неграмотността. Законът предвижда запазване и засилване ролята на държавата във финансиране на предучилищното образование и за промяна на обществените възприятия за него като за част от системата на социални услуги.

Със законопроекта се въвежда нова образователна структура в системата на училищното образование с цел яснота и подреденост - основна образователна степен с два етапа - начален (І - ІV клас) и прогимназиален (V - VІІ клас), и средна степен с два етапа - първи гимназиален етап (VІІІ - Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).

Двата етапа в средната степен на образование осигуряват вертикална и хоризонтална проходимост в системата, възможност за смяна на избора, предуниверситетска подготовка; тясно профилирано и професионално образование в последните 2 години.

Създава се нов вид училище - "обединено" от І до Х клас. Професионалните гимназии преминават към общините. Поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден от I до VІІ клас като инструмент за превенция на отпадането от училище, идентифициране, развитие и удовлетворяване на таланта, интересите и потребностите на учениците, осигуряване на специализирана помощ при подготовката им и максимално оползотворяване на свободното им време.