Дата: 03.07.2012

Източник: в. Марица

Прочетено: 2953

По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2012 г. възлиза на 15.7 млрд. лв. по текущи цени, сочат данните по Ключови показатели за България на НСИ, публикувани вчера. На човек от населението се падат 2 145.9 лева.

При  среден за тримесечието валутен курс от 1.4924 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 10.523 млрд. долара (съответно 1437.8 долара на човек от населението). Преизчислена в евро, стойността на БВП е 8.02 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1097.2 евро.

Според сезонно изгладените данни реалният ръст на БВП спрямо първото тримесечие на 2012 г. е 0.5%, показват данните на Националния статистически институт.

 Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през юни 2012 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава с 1.1 пункта в сравнение с май. През април 2012 г. промишленото производство регистрира ръст от 0.3% спрямо съответния месец на 2011 година (по предварителни данни). Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 4.2%, докато намаление се наблюдава в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.9%, и в добивната промишленост - с 5.1%.

Индивидуално потребление

През април 2012 г. общият показател на доверие на потребителите запазва януарското си равнище. Според оценките на потребителите има известна положителна промяна във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца. Очакванията на живеещите в градовете са тя да продължи и през следващите дванадесет месеца, за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с три месеца по-рано.

През април 2012 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладените данни, е с 0.3% под равнището на същия месец от предходната година. Увеличение се наблюдава в търговията на дребно чрез  поръчки по пощата, телефона или интернет - с 12.5%. Най-голям спад отбелязва оборотът в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 21.1%.

За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2012 г. се изразходват 77.3% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2011 г. е 1.0% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април 2012 г. намалява с 2.0 пункта в сравнение с януари и се оценява на 69.9%. Брутообразуването в основен капитал през първото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 5.4%. Относителният дял на тази категория в БВП е 19.7%.

Пазар на труда

През първото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2.9 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.1%. Броят на работещите намалява с 51.2 хиляди души в сравнение със същия период на 2011 г. Коефициентът на безработица през първото тримесечие на т.г. е 12.9%. В сравнение с последното тримесечие на 2011 г., безработните са се увеличили с 1.5 процента (били са 11.4%), а в сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на им е нараснал с 0.7 на сто.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2012 г. 8.9% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През март 2012 г. средната работна заплата е 754 лв. (по предварителни данни), което е с 4.9% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2011 г. ръстът е 9.4%.

Международни транзакции

Според оценките на мениджърите от промишлеността през юни 2012 г. в сравнение с май се регистрира подобряване на поръчките от чужбина с 11.4 пункта.
За периода януари - април 2012 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 597.5 млн. евро (1.5% от прогнозния БВП за 2012 г.) при дефицит от 204.1 млн. евро (0.5% от БВП) за периода януари - април 2011 година.

Търговското салдо за периода януари - април 2012 г. е отрицателно в размер на 1 214.9 млн. евро (3.1% от прогнозния БВП за 2012 г.) при дефицит от 434.1 млн. евро (1.1% от БВП) за същия период на 2011 година.

Износът на стоки (FOB) за периода януари - април 2012 г. е 6 284.4 млн. евро, като е по-нисък с 1.7% (109.6 млн. евро) в сравнение с този за същия период на 2011 г. (6 393.9 млн. евро). Ръстът на износа за януари - април 2011 г. на годишна база е 52%. Вносът на стоки (FOB) за периода януари - април 2012 г. е 7 499.3 млн. евро при 6 828 млн. евро за същия период на 2011 г., като на годишна база той нараства с 9.8% при увеличение на годишна база от 31.3% за същия период на миналата година.

Преките инвестиции в чужбина за периода януари - април 2012 г. са 39.1 млн. евро при 48.8 млн. евро за същия период на 2011 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - април 2012 г. са 407.2 млн. евро (1.0% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 63.1 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2011 година. За периода януари - април 2012 г. портфейлните инвестиции - активи нарастват със 77.6 млн. евро при намаление от 86.2 млн. евро за същия период на 2011 година.

Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват със 116.6 млн. евро при намаление от 92.1 млн. евро за периода януари - април 2011 година.
Външнотърговското салдо от стоки и услуги за първото тримесечие на 2012 г. е отрицателно в размер на 1 490 млн. лева.

Цени

Инфлация от 1.8% отчита НСИ през май 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 година. Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на “свободно време, развлечения и културен отдих”, “съобщения” и  “жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома”. Най-голямо увеличение е регистрирано в групата “здравеопазване” - с 9.0%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2012 г. нараства с 5.0% в сравнение със същия месец на 2011 година.

Парични и финансови показатели

През май 2012 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 2.71 на 2.59% в сравнение с предходния месец при стойност 3.77% през май 2011 година.
През май 2012 г. годишният прираст на широките пари (агрегат М3) е 10.9% при 11.6% през април 2012 г., като в края на май т.г. те са 58.427 млрд. лв. (75.0% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 58.319 млрд. лв. към април 2012 година (74.9% от БВП).

Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през май 2012 г. възлиза на 52.671 млрд. лева (67.6% от прогнозния БВП за 2012 г.). Кредитите за нефинансови предприятия се повишават с 6.1% на годишна база през май т.г. (5.3% ръст през април 2012 г.) и в края на месеца достигат 33.883 млрд. лева (43.5% от БВП). Кредитите за домакинства и НТООД са 18.788 млрд. лв. (24.1% от БВП) в края на май 2012 г., като спрямо същия месец на 2011 г. те намаляват с 0.8%.

През май 2012 г. обменният курс на лева спрямо долара се увеличава в сравнение с предходния месец - от 1.49 на 1.53.