Дата: 16.07.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2376

За въвеждане в Закона за малките и средни предприятия на мерки за приоритетно разплащане с МСП като доставчици на стоки и услуги, като подизпълнители и изпълнители на поръчки, настоява в свое становище по проект за промени в закона Българската стопанска камара.

Проектът на ЗИД на ЗМСП е изготвен от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

В позицията си БСК уточнява, че практика за приоритетно разплащане с МСП съществува в развитите страни (напр., специален закон за тази цел в Япония) и дава възможност за предпазването на МСП от фалит, поради неплатежоспособност при свършена коректно, качествено и в срок работа или доставка.

Предложените от ИАНМСП промени и допълнения съдържат:

  1. промени за прецизиране на критериите за МСП;
  2. въвеждане на такси, които се събират в ИАНМСП, за предоставените от Агенцията услуги
  3. Мерки за подпомагане на малките и средните предприятия.


Българската стопанска камара поддържа предложените промени за прецизиране на текстовете, регламентиращи критериите за микро-, малко и средно предприятие, тъй като те са свързани със синхронизиране на българското законодателство с това на ЕС.

Пълният текст на становището, както и проектът на ЗИД на ЗМСП вижте в прикачения по-долу файл!