Дата: 12.09.2012

Източник: economynews.bg

Прочетено: 3704

Обвързаните с туризъм дейности осигуряват заетост на 11,8% от работещите у нас общо заетите в сектора в страната през миналата година са 364 000, по данни на Световния съвет по туризъм и пътувания.) Пряко заети в сектора са били 3,3% от работещите (101 000 работни места). Общият дял на туризма формира 12,9% от БВП за м.г. или 9,908.3 млн. лв.


Статистката показва, че въпреки световната икономическа и финансова криза, през последните години българският туризъм показва добри резултати и ръст както при броя туристи посетили страната, така и при приходите от туризъм.

Въвеждането на системи за доброволно сертифициране на качеството на туристическите продукти и на устойчиво развитие на предприятията в сектора ще доведе до повишаване на качеството на туристическите продукти и услуги, на конкурентоспособността на туристическите предприятия и до увеличаване на приходите от туризъм у нас. Това е основният извод от кръгла маса на тема "Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма".

Дискусията се проведе в рамките на проект "Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия", финансиран по линия на Оперативна програма Регионално развитие. Бенефициент по проекта е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.


Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на българския туристически продукт и да подобри пазарните му позиции и ефективността на националния и регионалния маркетинг чрез създаване на предпоставки за по-високо качество и съблюдаване на принципите на устойчивото развитие.