28.09.2012

СТАНОВИЩЕ НА

БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Относно: Временна отмяна на новия размер на продуктовата такса за полимерни торбички (прил. № 3а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци)

Като отчита проведените обсъждания, инициирани от задължени лица - производители и Българска асоциация „Полимери“, Българската стопанска камара изразява следното становище:

  1. Приемането и действието на наредбата не бе съпроводено с предварителна и последваща оценка за въздействие, изисквани при подготовката и приемането на нормативната база.
  2. България се нарежда сред страните от ЕС с най-високата такса. Като се отчитат производствените, търговските разходи и дължими данъци, както и най-ниското равнище на доходи на населението в ЕС се очертава пореден значим удар върху потреблението.
  3. Предварителните разчети показват очаквано съкращаване на над 3000 души, заети в отрасъла.
  4. Ще се увеличи сивият сектор, опериращ при висока рентабилност, заместващият внос от трети страни и от ЕС по дъмпингови, занижени фактурни цени и при съпътстващи измами с ДДС.
  5. Влизането в сила на завишената продуктова такса не стимулира разделното събиране и рециклиране на полимерни торбички, ефективното събиране и третиране на битовите и масово разпространени отпадъци от този тип.
  6. Същевременно, през последните десет години правителствата и действащите състави на Народното събрание не предприеха нито една стъпка за промяна на таксата за битови отпадъци (ТБО), основана на данъчната оценка и отчетната стойност на активите, а не на количеството генерирани и третирани БО. Влизането в сила на по-високия размер на продуктовите такси за полимерни торбички ще задълбочи допълнително хаоса във финансирането на дейностите по управление и третиране на битовите и масово разпространени отпадъци.


БСК предлага:

  1. Да бъде спряно временно влизането в сила от 01.10.2012г. на новия размер на продуктовата такса за полимерни торбички;
  2. Да се подготви оценка за въздействие върху заетостта, потреблението, околната среда, жизнения цикъл и хигиенните изисквания (HACCP) за сравняване на различните алтернативни варианти – хартиени, биоразградими полимери, платнени торбички за многократна употреба и др.


На тази основа следва да бъдат коригирани продуктовите такси, като се съобразят с действащата практика в ЕС и достигнато равнище на доходи и потребление в страната. 

 

Дата: 28.09.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3712