05.12.2012

С решение от 21.11.2012 г. Върховният административен съд (ВАС) прие за незаконосъобразни текстове на общинска наредба, определящи таксата за битови отпадъци на база промили върху данъчната оценка , а не според тяхното количество.

Делото е образувано по жалба на по жалба на "Търговско-логистичен комплекс Г.О." АД срещу Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица.

Според съдебния състав, Общината не е мотивирала невъзможност да определя размера на таксата за битови отпадъци на база количество, поради което е недопустимо прилагането на чл.67 ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ[1]).

Според чл. 67, ал. 1 ЗМДТ размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а според ал. 2, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. Двата способа за определяне размера на таксата за битови отпадъци не се прилагат алтернативно, а при условията на евентуалност - в посочената в закона последователност.

В мотивите на съда се казва още:

След като в закона е регламентирано, че размерът на таксата за битови отпадъци може да се определи по реда на чл. 67, ал. 2 ЗМДТ, само когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, то е необходимо при приемането на наредбата да бъде обосновано наличието на основания за прилагане на способа по чл. 67, ал. 2 ЗМДТ, т.е. невъзможността да се приложи реда по чл. 67, ал. 1 ЗМДТ. Това обстоятелство следва да бъде надлежно мотивирано и доказано от Общинския съвет. В конкретния случай не са изложени никакви мотиви при приемането на самата наредба.

Невъзможността да се установи количеството на битовите отпадъци не само, че не е доказана, но и не е налице, което се потвърждава от данните по делото за възлагане събирането, транспортирането и депонирането на битовите отпадъци на територията на Община Горна Оряховица на фирма "Титан" и справката за направените и предстоящи разходи в тази връзка.

 


[1] Чл. 67, ал.2 от ЗМДТ дава възможност размерът на таксата да се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци.

 

Дата: 05.12.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3684