Дата: 11.02.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2812

Резултатите от съвместната дейност между БСК и Агенцията за устойчиво енергийно развитие обсъдиха на работна среща днес главният секретар на камарата Петър Денев и изпълнителният директор на агенцията Кирил Георгиев.

В хода на разговора бе направен преглед на досегашното съвместно участие в различни форуми, насочени към повишаване на информираността  относно проблемите на енергийната ефективност в регионален и секторен аспект. Обсъдени бяха и съвместните законодателни инициативи до момента.

Бе обменена информация за приоритетите на двете организации и възможностите за обмяна на информация и организиране на съвместни дейности в интерес на икономиката. В тази връзка бе подчертана необходимостта от подготовка на нов Закон за енергийната ефективност, намаляването на административната тежест за бизнеса в областта на одитите на енергийната ефективност, както и подобряването на диалога между администрацията и бизнеса.

Особен акцент бе поставен върху необходимостта от налагането на пазарни механизми в областта на енергетиката и енергийната ефективност, в синхрон с най-актуалните тенденции в страните от Европейския съюз. В тази връзка бяха постигнати и договорености за конкретни практически действия на експертно ниво с оглед постигането на по-добра ефективност в дейностите от взаимен интерес.

На срещата присъстваха и Кирил Желязков – главен директор в БСК, и Михаел Делийски – председател на Асоциацията за екологичен инженеринг.