Дата: 24.03.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3169

МИЕТ публикува проект на Правила за устройството и дейността на Обществения съвет към ДКЕВР.

Проектът се състои от четири глави и заключителни разпоредби.

В първата глава са представени общите положения за устройството и дейността на Обществения съвет към ДКЕВР. Проектоправилата предвиждат Съветът да се състои от основен и разширен състав. В основния състав на Съвета ще участват:

 1. един представител на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
 2. един представител на организации, представляващи производители на енергия от възобновяеми източници;
 3. двама представители на организации, представляващи потребителите;
 4. двама представители на синдикални организации на национално равнище,
 5. един представител от Български енергиен холдинг ЕАД;
 6. един представител на електроразпределителни дружества;
 7. един представител на частни топлоелектрически централи;
 8. един представител на организация, представляваща големите консуматори на ток;
 9. шест представители на гражданите от регионите на страната;
 10. един представител на Техническия университет.


Разширеният състав ще се състои от основния състав и от независими организации и експерти, които по решение на Съвета се канят за заседания за предоставяне на експертиза по темите, предвидени за обсъждане.

Втората глава представя функциите и задачите на Обществения съвет към регулаторния орган. Според нея Общественият съвет обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове на ДКЕВР; изработва и предлага конкретни инициативи; наблюдава изпълнението на предприетите от ДКЕВР действия и обсъжда постигнатите резултати; приема становища и препоръки към регулаторния орган.

Третата глава е свързана със състава и членството на органа. Според проекта на МИЕТ единият от секретарите към Съвета се определя от министъра на икономиката, а другият е представител на гражданска квота.

Четвъртата глава в проекта визира организацията на работа на Обществения съвет. В нея е записано, че Съветът приема становища или препоръки до ДКЕВР с консенсус от присъстващите членове, като всеки член на основния състав на Съвета има право на един глас.

С цел по-голяма прозрачност за работата на Обществения съвет, проектът на Правила за неговото изграждане и работа предвиждат на официалните интернет страници на ДКЕВР и на МИЕТ да бъдат публикувани:

 1. постъпилите предложения от членовете на Обществения съвет;
 2. становищата и препоръките на Съвета;
 3. мотивите на ДКЕВР в случай на неприемане на становищата и препоръките;
 4. други документи и материали за дейността на Съвета, освен при наличие на защитена със закон информация.