03.04.2013

С решение от 29 март 2013 г., Габровският административен съд отмени разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, приета с Решение № 254/2008 г. на Общински съвет – Габрово, като неправилна и незаконосъобразна. 

Решението на Съда е резултат от дело, образувано след жалба на Гражданско движение “ДНЕС”, които оспорваха начина за формиране на такса смет според данъчната оценка.

С оглед изложеното съдът намира, че размерът на таксата за битови отпадъци, формиран по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1 от оспорваната Наредба пропорционално върху данъчната стойност на имота, е определен при липса на установена невъзможност да се определи количеството на битови отпадъци, регламентиран в чл. 67, ал.1 от ЗМДТ. Липсата на изложени съображения от страна на общинския съвет за прилагане на другия, предвиден в закона начин за определяне на таксата за битови отпадъци – пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ лишават съда от възможността да провери законосъобразността на приетия начин за определяне таксата за битови отпадъци. Липсата на изложени мотиви от административния орган при приемане на обжалваната правна норма от Наредбата прави последната незаконосъобразна. Вярно е, че динамиката на обществения живот и в частност на стопанския живот налага многократно и понякога чести промени в размера на таксите, но те не следва да се определят само и единствено с оглед на разходите по извършване на услугата”, пише в съдебното решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 211 от АПК в 14- дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

вж. Оригиналната публикация

Дата: 03.04.2013

Източник: Габрово днес

Прочетено: 3375