Дата: 22.05.2013

Източник: БСК/МТСП

Прочетено: 2908

Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) представи на интернет-страницата си новите посредници и арбитри, които могат да оказват съдействие на работодателите, работниците и служителите за уреждане на колективни трудови спорове (КТС). 

Българската стопанска камара е представена от един арбитър и един посредник.

За арбитър е избрана Наталия Събева – главен юрисконсулт на БСК. Наталия Събева е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като юрисконсулт в Промишлено аграрно обединение „Българска захар“ (1979-1982), юрисконсулт в ЦС на Национален аграрно промишлен съюз (1983-1985), главен юрисконсулт в СО „Агрохимическо обслужване“ (1985-1989), главен юрисконсулт в дирекция „Земя и земеползване“ към Министерство на земеделието (1989-1993), главен юрисконсулт в „Инфлот“ ООД (1994-1995). Освен това, Наталия Събева е арбитър и към Арбитражния съд на БСК.

За посредник е избран Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК. Той е магистър по психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е последователно длъжности и е работил като мениджър управление на човешките ресурси в Българска стопанска камара, „Тепро Метал“ ЕАД, „Кремиковци“ АД, „Дага Полис“ АД, „Консултантска агенция SIA“. Томчо Томов е заемал и длъжността "мениджър маркетинг, реклама и връзки с обществеността" в „Джеф Ко“ ЕООД и „Труд и капитал” АД. Томчо Томов е хоноруван главен асистент и преподавател по „Социална психология“ и „Организационно поведение“ в Центъра по дистанционно обучение на Техническия университет в София, както и по управление на човешките ресурси в СУ „Св. Климент Охридски“. Има специализации по „Индустриални отношения“ в Израел, „Организационно поведение“ в Дания и „Връзки с обществеността“ във Франция.

НИПА съдейства за доброволното уреждане на КТС между работодателя от една страна и работниците и служителите – от друга. Всяка от страните по колективен трудов спор може да потърси съдействието на института за уреждането му чрез посредничество или  арбитраж. Посредникът оказва съдействие на страните на по-ранен етап от КТС. Той може да бъде потърсен тогава, когато преговорите между двете страни в спора не са дали резултат. Избраният от страните посредник не решава сам конфликта по същество, а съдейства на страните да го уредят помежду си с консенсус. Арбитражът е процедура за доброволно уреждане на колективни трудови спорове от независима и безпристрастна трета страна – арбитражен орган. Взетото в процеса на арбитража решение е окончателно и задължително за страните.