Дата: 31.05.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3061

На 30 май, Центърът за развитие на човешките ресурси в София, организира  провеждането на национален работен семинар по проблемите на взаимното признаване на кредити в средното професионално образование в страните от ЕС /ЕCVET/.

Организаторът на събитието предостави възможност да бъдат представени националните политики в развитието на професионалното образование и обучение в България и прилагането на Европейската система за кредити в ПОО – ECVET.

Над 20 представители на фирми, професионални училища, както и експерти по професионално образование и образование на възрастни от цялата страна, взеха участие в работните дискусии по проблемите на въвеждането на системата за присъждане на кредити в средното професионално образование.

В обсъжданията се включиха представители на БСК, както и изпълнителните директори на членуващите в БСК браншови организации - Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика и Браншовата камара по шивашка промишленост. В хода на дискусиите бе разгледана и възможността за използване на резултатите от Проекта на БСК за внедряването на система за оценка на компетенциите на работната сила при разработването на рамката на държавните образователни изисквания и новите стандарти в системата за професионално образование и обучение.

На основата на обменената информация и натрупания опит, както от работодателите, така и от професионалните училища и центровете за обучение на възрастни, бе предложено на организаторите на събитието да продължат популяризирането на системата за присъждане на кредити в средното професионално образование, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на националната квалификационна рамка.