27.08.2013

Екип на КСБ,

Таня Бъчварова,

ръководител на звено

„Анализи и прогнози“


Сключените договори по обект на поръчките за периода януари-юни 2013 г. са общо 801, както следва:

сградно строителство -  339 бр., или 42,3% от общо сключените договори за първото шестмесечие;

инженерна инфраструктура –  243 бр., или 30,3% от общо сключените договори за периода;

енергийна инфраструктура – 123 бр., 15,4% от общо сключените договори за януари – юни;

ВиК – 96 бр., или 12% от общо сключените договори до юни.

Тенденцията засега е сградното строителство да бъде доминиращ сегмент по критерий „брой сключени договори” от отрасъл „Строителство“ за първото полугодието на 2013 г. То е следвано от инженерната, енергийната и ВиК инфраструктура.

Сключени договори по критерий „стойност“

Сградно строителство

- сключените договори са за общо 226
млн. лв., или 11,1% от стойността на всички.

Инженерна инфраструктура

– контрактите са за общо 736 млн. лв., или 36,1%.

Енергийна инфраструктура

– сключените договори са на стойност 278 млн. лв., или 13,6% от сумата на подписаните договори за полугодието на 2013 г.

ВиК договорите

са за общо 801 млн. лв., или 39,2% от общата стойност на контрактите за първото шестмесечие.

Цифрите сочат, че сключените договори при ВиК сегмента са на най-висока цена, следвани от тези в областта на инженерната и енергийната инфраструктура, а на последно място са споразуменията за сградно строителство.

Разпределение на фирмите по критерий „персонал“ с регистрация в ЦПРС, сключили договор по обществена поръчка

Сключените договори за първото полугодие на 2013 г. са 801, както следва: 230 са подписани от малки строителни фирми, което е 28,7% от общо сключените договори; 423 – от средни компании, като броят им се равнява на 52,8% от всички договори; 122 са подписани от големи фирми – това са 15,2% от сключените договори за полугодието на 2013 г. Контрактите с нерегистрирани фирми в ЦПРС са 26, или 3,2% от всички.

Според данните 68% от сключените договори по обявените обществени поръчки за полугодието се изпълняват основно от малки и средни фирми. Това е продиктувано и от вида на обществените поръчки и изискванията към изпълнителите. Изпълнението на големи обекти изисква от строителните фирми  добра база, значителен собствен финансов ресурс, специализирана механизация и работна ръка, парични гаранции от банки, гаранции за реализацията на обекта, предварително финансиране на работата, т.е. фирмите трябва да играят роля на съинвеститори за даден период. Големите обекти носят големи рискове. Те могат да бъдат поети единствено от големи и средни фирми.

Разпределение на сключените договори по сегменти

Инженерна инфраструктура

 

- общо 243 броя.

44 са малките фирми, подписали контракти, което се равнява на 18,1% от сключените договори в сегмента.

129 са средни фирми, или 53,1% от всички за инженерна инфраструктура.

52 са големи фирми, които са подписали 21,4% от договорите в сегмента.

18 са фирмите без регистрация в ЦПРС, които са сключили договори, или 7,4%.

Доминират подписаните договори от средни фирми, следвани от големите.

Сградно строителство

– общо 339 броя.

135 са малките фирми, сключили договори, което се равнява на 39,8% от споразуменията в сегмента.

182 са средните фирми, или 53,7%.

17 са големите, или 5%.

5 фирми са сключили контракти, без да имат регистрация в ЦПРС.

Преобладават сключените договори от средни фирми, следват малките и на последна позиция са големите.

Енергийна инфраструктура

- общо 123 броя.

40 са малките фирми, или 32,6% от сключилите договори в сегмента.

63 са средните, или 51,2%.

19 са големите, или 15,4%.

1 е нерегистрираната фирма в ЦПРС, или 0,8%.

Доминират сключените договори от средни фирми, следвани от малките, и най-малък процент се пада на сключените договори от големи фирми.

ВиК строителство

- общо 96 броя.

11 малки фирми, или 11,5% от сключените договори.

49 средни фирми, или 51%.

34 големи фирми, или 35,4%.

2 нерегистрирани фирми в ЦПРС, или 2,1%.

Най-много договори в сегмента ВиК са сключени от средни фирми, следват големите и малките.

Процеси и тенденции

Данните за произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2013 г. ще бъдат готови към края на август, затова ще направим сравнение с цифрите за първото тримесечие. Обемът в голямата си част е предопределен от обществените поръчки за периода.

Сключените договори за януари-март са на стойност 944 млн. лв., или 52,3% от реализирания обем за същия период. Останалите 48% са резултат от други инвестиционни проекти.

От тези сключени договори 60% от стойността по критерий „възложител“ се финансират от общините. Останалата част се разпределя между министерства и агенции, болници и учебни заведения, комунален сектор и други.

Сключените договори на общините са на стойност 566 млн. лв., или 31,3% от общия обем за първото тримесечие.

19,1% се падат на министерства и агенции, 49,6% на болници и учебни заведения, комунален сектор и др. Произведената продукция в сектора общо за първото тримесечие възлиза на 1804 млн. лв. Сградното строителство представлява 1077 млн. лв. от тях, или 60 от общия обем строителна продукция. Инженерното е на стойност 727  млн. лв., или  40% от общия обем строителна продукция.

Доминиращ сегмент е инженерната и ВиК инфраструктурата, което представлява 85,2% от стойността на общо сключените договори. Стойността на контрактите при сградното строителсто е едва 10,9%, а в сегмента за този период е произведена продукция на стойност от 1077 млн. лв., или 59,7% от цялата продукция. Останалата част от 3,9% се пада на сегмента енергийна инфраструктура.

Изводът е, че основно финансовият ресурс от сключените договори по обявени обществени поръчки е насочен към сегментите инженерна и ВиК инфраструктура.

Сключени договори по критерий „възложител на обществената поръчка“

Общо сключените договори за периода януари-юни са 801. Възложителите по тях са:

Общини

- 460 бр. на стойност 1277 млн. лв.

Министерства и агенции

- 171 бр. на стойност 466 млн. лв.

Болници

- 39 бр. за 29 млн. лв.

Комунален и обществен сектор

- 113 бр. за 38 млн. лв.

Други

- 18  бр. на стойност 211 млн. лв.

Водещи остават договорите с възложител общини, като те са над 57% от всички сключени за периода споразумения.

Сключени договори по обект на поръчката

Разпределение на фирмите, сключили договори по обявените обществени поръчки по критерий „нетни приходи от продажби и персонал“. Стойността на сключените договори е общо 2041 млн. лв.

Малки фирми

- сключени договори на стойност 63 млн. лв., или 3,1% от контрактите за първото полугодие на 2013 г.

Средни фирми

- сключени договори на стойност 548 млн. лв., или 26,9% от общата стойност.

Големи фирми

- сключени договори за 1351
млн. лв., или 66,1% от общо сключените за полугодието на 2013 г.

Нерегистрирани фирми

- сключили договори на стойност 79 млн. лв., или 3,9%.

Сключени договори по критерий „източник на финансиране“

Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013 г.

– 6 сключени договора на стойност 5 млн. лв.

Програма за развитие на селските райони

- 55 сключени договора на стойност 98 млн. лв.

Общо договори по оперативните програми

– 307 бр. на стойност 1550 млн. лв.

Други

– 494 бр. на стойност 491 млн. лв.

Проект „Красива България“

- 2 бр. на стойност 0,07 млн. лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси“

- 10 бр. на стойност 0,4 млн. лв.

ОП „Околна среда“

– 53 сключени договора на стойност 801 млн. лв.

ОП „Регионално развитие“

- 165 сключени договора на стойност 138
млн. лв.

Трансгранично сътрудничество България – Румъния - 2 сключени договора на стойност 11 млн. лв.

ОП „Транспорт“

– 8 сключени договора на стойност 482 млн. лв.

Фонд за външни граници

– 1 договор за 11 млн. лв.

Европейски бежански фонд

– 1 бр. на стойност 0,7 млн. лв.

Програма Jessica

- 1 договор на стойност 2 млн. лв.

Национален доверителен екофонд

- 1 договор на стойност 0,1 млн. лв.

Безвъзмездно финансиране от японското правителство

– 1 договор на стойност 0,2 млн. лв.

 

Нарушения

При сключените договори по обявени обществени поръчки съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в България

В рамките на извършените анализи за полугодието на 2013 г. КСБ установи, че:

777 са строителните компании с регистрация в ЦПРС, сключили договор за изпълнение на обществена поръчка, а 26 – фирмите, които не са вписани. Техният анализ показва, че за 22 е необходима регистрация съгласно Закона за КСБ.

При сключване на договори с фирми без регистрация в ЦПРС по обявена обществена поръчка нарушение има при:

Поръчка № 00797-2012-0069 – Реконструкция и изграждане (вкл. проектиране и строителство) на съществуващи игрални и нови детски и спортни площадки на територията на община Бургас.

Стойността на проекта е 1 250 000 лв. Изпълнител е „Бургас про спорт“ ООД, ЕИК: 202370737, фирмено дело от 20.12.2012 г., и регистрация в Търговския регистър от 01.02.2013 г. Седалище – София, според данните на АПИС.

Дата на публикуване на сключен договор по обявена обществена поръчка с община Бургас по данни на АОП – 14.01.2013 г.

Поръчка №00741-2012-0002 – Изпълнение на СМР на обект ремонт и преустройство на кино
„Одеон“.

Стойност на проекта – 1 260 687 лв.

Изпълнител – „Одеон Н“ ООД ЕИК: 202502854.

Седалище – София.

Фирмено дело от 27.03.2013 г.

Регистрацията на фирмата в Търговския регистър е от 08.04.2013 г.

Договорът за обекта е сключен на 27.03.2013 г.

Публикация на сключен договор по обществена поръчка на 03.04.2013 година.

Поръчка № 0026-2012-0033, изпълнител на обекта – фирма „Равда“ 2013 ООД, ЕИК 202554915.

Стойност на договора – 7 976 138 лв.

Възложител – община Несебър.

Регистрацията на фирмата в Търговския регистър е от 10.06.2013 по данни на АПИС.

Седалище – Варна.

Дата на публикуване на договора – 07.05.2013 г.

Поръчка № 00126-2012-0023.

Възложител – община Несебър.

Изпълнител – „Воден проект Несебър“ ООД, ЕИК: 202597464.

Седалище – София.

Стойност на проекта – 67 648 310 лв.

Дата на публикация на договора – 10.06.2013 г.

Регистрацията на фирмата в Търговския регистър е от 04.07.2013 г.

Данните сочат, че фирмите са учредени за изпълнение на конкретна обществена поръчка. Нарушена е процедурата по възлагане на договор съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите в България.

Сключените договори за първото полугодие от консорциуми, обединения и дружества

са 220, което представлява 27,5% от всички за периода януари-юни 2013 г. Преобладаващо е участието на малки и средни фирми по критерии „персонал” и „нетни приходи от продажби и персонал“.

Наблюдава се тенденция за нарастване с над 90% на сключените договори от консорциуми, обединения и дружества в сравнение с първото тримесечие на 2013 г.

Условия за развитие на строителния бизнес през следващия програмен период

Строителният бранш има натрупан достатъчно опит, разполага с висококвалифициран експертен ресурс, който може да бъде в помощ на общини и държавни институции за ефективното усвояване на средствата от европейските фондове.

Обединен, секторът може да бъде на правилното място през следващите седем години. Необходимо е обаче създаване на условия  за задвижване на вътрешния ресурс, развитие на инвестиционния процес, оптимизиране на системата за възлагане на обществените поръчки и на структурата на европейските програми. Другите задачи, които стоят пред нас, са засилване на контрола от страна на ДНСК и надзора, намаляване на сивия сектор в бранша чрез ЦПРС, изпълняване на европейската директива по отношение на разплащането на извършените СМР до 30 дни, своевременно разплащане с подизпълнители. От особено значение е също провеждането на търговете без допускане на дъмпингови цени – наложила се тенденция, която не води до напредък нито за конкретната фирма, нито за икономиката на страната. От една страна, са нужни условия за нормална конкурентна среда, а от друга – консолидиране на бизнеса, което би било градивен фактор.

За мониторинга са използвани данни на Агенцията по обществени поръчки и на АПИС.

Дата: 27.08.2013

Източник: Vestnikstroitel.bg

Прочетено: 2896