Дата: 03.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 4422

Приключи договарянето на Минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2014г.

ОТТУК можете да изтеглите проекта за МОД-2014 г. 

Таблицата е разработена при хипотеза за:

  1. запазване на МОД на нивото от 2013 г. за дейностите без постигнати споразумения
  2. минимална работна заплата за 2014 г. в размер на 340,00 лв.

 

***

                                                                                          ДО

                                                                                          Г-Н ХАСАН АДЕМОВ

                                                                                          МИНИСТЪР, МТСП

 

ДОКЛАД

От ВЕСЕЛИН ИНДЖЕВ - директор на дирекция ЖСДРПС

ОТНОСНО: определяне на МОД за 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

Процедурата по договарянето на минималните осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2014 г. приключи.

Основната цел на прилагането на минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии е ограничаването на формално осигуряване върху минималната работна заплата и нерегламентирано заплащане на по-високо трудово възнаграждение.

За поредна година участниците в тристранния диалог положиха усилия да срещнат своите интереси, като сключат споразумения за МОД 2014 г. за съответната икономическа дейност. За подобряване реда, организацията и ефективността на преговорите МТСП организира ежегодното договаряне на МОД на два етапа.

Първи етап:

Бяха определени по три дати за срещи за всяка икономическа дейност. Срещите се провеждаха в МТСП и бяха подкрепени с експерти от министерството. На двустранните работни срещи се явяваха преобладаващо представители на синдикалните организации.

Бяха проведени срещи на представители от 5 отрасъла, обединяващи общо 22 икономически дейности. За останалите 60 икономически дейности работни срещи не бяха осъществени поради отсъствие на някоя от 2-те страни.

От проведената дискусия се очертаха следните проблеми, по които следва да се търсят  решения:

Втори етап:

На 27.08.2013 г. се състоя заключителната среща на работната група към МТСП с браншовите структури за окончателно представяне на  споразумения, а там, където такива не са сключени - да запознаят членовете на работната група с проблемите, поради които не са стигнали до съгласие, за евентуално търсене на решения.

Към 27.08.2013 г. отрасъл „Здравеопазване” присъства без подписано споразумение. На 30.08.2013 г. по електронната поща mod_2014@abv.bg специално създадена за процеса по договаряне 2014г. е получено споразумение за отрасъл „Здравеопазване”, подписано: от Г-жа Маргарита Петрова За Медицинска федерация „Подкрепа”; от Д-р Иван Кокалов За Федерация на синдикатите в Здравеопазването; от Д-р Мими Виткова За Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; от маг. фарм. Владимир Найденов За Българска търговско-промишлена палата. Споразумението не е подписано от д-р Димитър Димитров за Национална асоциация на работодателите от Здравеопазването.

На проведената последна работна среща присъстваха и представители на Национална асоциация на работодателите от здравеопазването в Република България (НАРЗРБ), които оспорват споразумението, тъй като не е подписано от браншовите им структури в този отрасъл. От страна на БТПП също е оспорена легитимността на структурата подписала като тяхна браншова организация. За да се улесни постигане на споразумение между партньорите, МТСП покани страните на 13.09 и на 16.09.2013г., на които присъства ръководството на Националната асоциация на работодателите от здравеопазването в Република България. Двете страни не постигнаха съгласие.

Предлагаме въпросът за определяне на минималните осигурителни доходи в здравеопазването да бъде внесен за разглеждане в НСТС заедно с проекта на Приложението към чл. 8 от проекта на ЗАКОН за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. - Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2014 г.

Останалата част от Приложението – таблицата с минималните осигурителни доходи, е изготвена с допускането, че се запазват минималните осигурителните доходи на нивото от 2013 г. за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата 340,00 лв.

ДИРЕКТОР ЖСДРПС:

ВЕСЕЛИН ИНДЖЕВ

***