03.10.2013

На 01.10.2013 г. в Министерство на финансите се проведе среща с г-н Йордан Цонев, председател на ПК по бюджет и финанси към 42-то НС и г-жа Людмила Петкова зам.-министър на финансите, с представители на бизнеса и общините за обсъждане на възможни стъпки за промяна на начина на формиране на такса „битови отпадъци“ (ТБО).

От страна на БСК участваха Димитър Бранков – зам.-председател, и експерти по управление на отпадъците и публични финанси, които представиха многократно изразявани позиции на БСК, вкл. пред Президента и Омбудсмана на Р България, ресорните парламентарни комисии, МС и МОСВ и др., в т.ч. за:

 • необходимост от незабавно хармонизиране на националното законодателство с принципа „замърсителят плаща“, с изискванията и практиката в ЕС;
 • предоставяне на услуги за бизнеса от конкуриращи се оператори на свободна договорна основа според количеството събрани/третирани БО вместо заплащане на ТБО като втори имуществен данък;
 • недопускане на дискриминация между бизнеса и гражданите, премахване на необоснованите значителни разлики в приходите от ТБО между отделните общини;
 • отпадане от ТБО на компонента “поддръжка на обществените територии” и финансиране на съответните дейности от други източници;
 • определяне на основата и реда за формиране на ТБО в ЗМДТ вместо от общинските съвети и отстраняване на противоречията с Конституцията на Р България;
 • пълно детайлно-аналитично публично регистриране от общините на генерираните и третирани количества, както и на инвестиционните и оперативни разходи за третиране на БО;
 • връщане на отменените през 1995 г. задължителни изисквания за проектиране на помещения за временно съхранение на масово разпространени отпадъци в жилищни, търговски и офис сгради;
 • стимули за ограничаване на количествата образувани БО чрез разделното събиране, подобряване на качество на услугите и конкурентни цени;
 • прекратяване на практиката за финансиране на услуги и дейности извън управлението на битовите отпадъци от приходите от ТБО;
 • разширяване на финансовата децентрализация и самостоятелност на общините и спешна подготовка на промени в ЗМДТ;
 • промени в управлението на т.нар. „масово разпространени отпадъци.

 

При приключване на срещата бяха изразени намерения за предприемане на промени в чл. 67, ал.2 от ЗМДТ и дебат с представителните организации на бизнеса и общините за формиране на ТБО на база количество генерирани и третирани отпадъци вместо върху данъчната оценка на имота или отчетната стойност на активите при осигуряване на преходен период за предварителна подготовка на общините и действащите системи за управление на БО.

 

Пресцентър на БСК

Дата: 03.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 4947