22.10.2013

От 1 януари 2015 г. категорично да отпадне възможността общините да определят размера на таксата за битови отпадъци на база данъчната оценка на недвижимите имоти, на тяхната балансова стойност или според пазарната им цена. Това предложение за промяна в Закона за местните данъци и такси гласуваха днес народните представители на първо четене. В момента данъчната оценка на имотите широко се използва като база за определяне размера на такса смет, което е критикувано отдавна, доколкото основният принцип при определяне на размера на такси за услуги, извършвани от общината, е според разхода за тях. Аргументът за определянето на таксата според количеството на битовите отпадъци е изведено като основен законов критерий преди повече от 10 години, пише в законопороекта. Единственият аргумент за широкото използване на съществуващата законова възможност размерът на таксата да не се определя от количеството на генерираните отпадъци, а от данъчната оценка, е, че общините срещат затруднения да намерят друг подходящ начин, по който да се изчислява размерът на таксата на такса смет според количеството изхвърлени отпадъци от всяко домакинство. Същевременно обаче, начисляването на таксата въз основа на размера на имота е явно несправедливо и превръща таксата смет в някакъв вид допълнение към данъка върху недвижимите имоти.

В законопроекта, предложен от правителството, се предвижда новата разпоредба да влезе в сила от 1 януари 2015 г., за да има достатъчно време за общините да изготвят друга схема за изчисляване на таката смет.

Законопроектът предвижда още от 1 януари догодина студентските общежития да се третират като жилищни имоти за целите на облагането с данък върху недвижимите имоти. В момента те се облагат като нежилищни, което е нонсенс. Друга предложена промяна предвижда да се прецизират нормите за освобождаване на сгради със сертификати за клас на енергопотребление В, C и D по Закона за енергийната ефективност, което да се извършва за не повече от 10 години след преустройство на сградите, водещо до постигане на енергийна ефективност.

Предвижда се данъчно облекчение и при данъка върху моторните превозни средства съобразно екологичните стандарти на автомобила.

Междувремено, БСК се обърна с писмо до mрезидента на РБ Росен Плевнелиев, с молба за среща във връзка с настояването на камарата за сезиране от страна на държавния глава на Конституционния съд за обявяване на реда за определяне на такса „битови отпадъци“ (чл.67, ал.2/ЗМДТ) за противоконституционен.

В писмото, изпратено на 21 октомври 2013 г., се отбелязва, че БСК многократно е представяла, вкл. пред mрезидента на РБ, позиции и предложения за промяна на начина на формиране на таксата за битови отпадъци с цел:

  • Хармонизиране на националното законодателство с изискванията и практиката в ЕС;
  • Превръщане на ТБО в цена за услуг, предоставяна от конкуриращи се оператори, на база количество третирани битови отпадъци, вместо налагане на втори имуществен данък;
  • Създаване на икономически стимули за огрланичаване на количествата образувани битови отпадъци;
  • Прекратяване на практиката за финансиране на услуги и дейности извън управлението на дейностите за третиране на битови отпадъци.

Дата: 22.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 6414