Дата: 07.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2308

По инициатива на браншови и регионални организации, които членуват в БСК, се проведе работна среща, на която беше дискутирана възможността за подготовка на проекти за технологичната модернизация в малките и средни предприятия у нас.

Поканата за набиране на проектни предложения по ОП „Конкурентоспособност“  на практика е последната възможност за бизнеса да получи средства за технологично обновление на производството си от оперативната програма.  Представяне на изискванията за подготовката на проекти по тази покана  направи  г-н Евгений Иванов – член на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

В работната дискусия се включиха председатели и изпълнителни директори на браншови организации в областта на електротехниката и електрониката, електронната промишленост и информатиката, химическата промишленост,  машиностроенето, шивашката промишленост, целулозно-хартиената промишленост, рециклирането и др, както и представители на фирми от сектора на преработващата промишленост и консултанти по разработване на проекти.

В рамките на дискусията бяха предложени конкретни предложения за подобряване на процедурите по оценката на проекти по оперативните програми в перспектива, които да бъдат включени в методическите материали за следващия програмен период 2014 – 2020 година.