Дата: 03.12.2013

Източник: в. Земя

Прочетено: 3406

Използвайте максимално европейските средства за увеличаване на младежката заетост и създаване на нови фирми, призова президентът на Европейския икономически и социален комитет.

В Бъл­гария ще се кон­цен­т­рираме върху темата за източ­ването на мозъци, защото страната е загубила 20 % от населението си през пос­лед­ните години. Това заяви президен­тът на Европейс­кия икономически и социален комитет Анри Малос, който е на шес­т­д­невно посещение у нас по повод годиш­нината от съз­даването на Икономичес­кия и социален съвет, комен­тира Дарик радио. Под­к­репа на мес­т­ните малки и средни пред­п­риятия е едно от решенията за борба с изтичането на работна ръка от страната ни. Соб­с­т­вените ресурси могат да съз­дадат прираста и богат­с­т­вото на икономиката, категоричен е той.

Малос даде примери с фирма за мебели в Троян с над 300 служители, работеща с мес­тна суровина, която посетил, както и с друга фирма от сферата на инфор­мацион­ните тех­нологии, базирана в София и управ­лявана от млади хора. Като друга важна тема той отк­рои реин­дус­т­риализацията, пред­ложенията за съз­даване на работни места и отваряне на нови фирми. Като трета тема за визитата си меж­дународ­ният екс­перт посочи икономичес­ката и политичес­ката ситуация у нас. Биз­несът има нужда от политика, която може да пред­види, има нужда от стабил­ност, проз­рач­ност и борба срещу коруп­цията, уточни Анри Малос.

Нужни са стабил­ност и мерки за борба с коруп­цията, заяви още той, и допълни, че тези проб­леми ще бъдат обсъдени по време на пред­с­тоящите му срещи с пред­седателя на пар­ламента, премиера и президента. Президен­тът на Европейс­кия икономически и социален комитет допълни, че Бъл­гария трябва да изпол­зва мак­симално европейс­ките сред­с­тва за увеличаване на младеж­ката заетост и съз­даване на нови фирми. Фон­довете би тряб­вало да са важни и успешни, защото са 7–8 % от бъл­гар­с­кия БВП и ако са изпол­з­вани добре, може да се възоб­новят иновациите и заетостта на младите.

По думите му обаче има две основни бариери за доб­рото им изпол­з­ване — от брюк­сел­ска пер­с­пек­тива има твърде много бюрок­рация, а от мес­тна — изпол­з­ването на еврофон­довете е прекалено политизирано. Кол­кото до заяв­ката на британ­с­кия премиер за ограничаване на дос­тъпа на миг­ранти до социал­ната сис­тема на Великоб­ритания, Малос заяви, че няма причина да се търси риск от бъл­гар­с­ките и румън­с­ките имиг­ранти и че ако се започне такава игра, няма да има Европейски съюз. Няма никаква причина в Обединеното крал­с­тво да виж­дат опас­ност от голяма емиг­рация от Бъл­гария, комен­тира Малос и добави, че емиг­рацион­ният поток там е основно от Индия, Пакис­тан, Сирия, посочи Анри Малос.