Дата: 02.01.2014

Източник: 3е news

Прочетено: 2633

Само половин година след приемането на изцяло новия Закон за управление на отпадъците на 13 юли 2012 г. , в момента се подготвят поредните промени в закона. Очакваше се те да бъдат готови още в края на 2013 г., но така и не бяха представени. По тях продължава да се работи, а Министерство на околната среда и водите е много лаконично по отношение на готвените изменение, което става ясно от отговори на ведомството до 3е-news.net. 

С цел решаване на най-наболелите проблеми по прилагането на Закона за управление на отпадъците, ръководството на Министерството на околната среда и водите, както и експерти от заинтересованите дирекции на министерството, проведоха редица срещи с бизнеса - с представители на различни асоциации, браншови организации и дружества, които се занимават с дейности по третиране на отпадъци. На срещите бяха обсъдени основните моменти, които следва да бъдат решени с изготвянето на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, обясниха оттам.

В тази връзка към настоящия момент вече се работи по конкретни текстове като се планира той да бъде съгласуван в системата на МОСВ през месец януари 2014г., след което да бъде обявен на обществен достъп, преди внасянето му в Министерския съвет и съответно в Народното събрание.

Едно е сигурно в Закона за управление на отпадъците площадките за третиране на отпадъци от черни и цветни метали ще са разположени не извън населени места, а на територии, които отговарят на съответните изисквания като за тяхното местоположение е валидна разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ЗУО, обясниха от МОСВ.

В този смисъл, ако една територия е извън населено място, но предназначението й, например за земеделска земя, на нея не може да се разположи площадка за третиране на ОЧЦМ.

Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от метални опаковки, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности. Това са пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

Нови изисквания за получаване на разрешения за дейности с черни и цветни метали

С проекта на ЗИД на ЗУО ще се отстранят пропуските в закона, неясните текстове. Ще се коригират изискванията за отнемане на разрешения за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, както и на организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално за масово разпространени отпадъци.

Още с приемането на новия закон през юли 2012 г. според БСК приетите текстове не решават сериозните проблеми пред оползотворяването на отпадъците. Като порочна идея бизнес организацията определи текстовете в закона, които предвиждат отпадъците от черни и цветни метали и стари електрически уреди в домакинствата да се предават безвъзмездно на общински площадки, които кметовете на общини с население над 10 хил. души трябва да изградят до две години.

Одобрените текстове дават на кметовете възможност да предоставят изграждането и управлението на тези площадки на частни оператори, които по този начин ще получат достъп до ценни и безплатни ресурси, от които могат после да реализират добри печалби.
Тогава бившият зам.-министър на околната среда и водите Евдокия Манева обясни, че държавата смята да подпомогне общините в изграждането на тези площадки за безвъзмездно предаване на рециклируеми отпадъци. Те ще струват не повече от 300 000 лева и ще могат да се финансират от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
В същото време приетият закон поставя за цел до 2020 г. у нас да има подготовка за повторна употреба и рециклиране отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци.
МОСВ пое разрешителните във връзка с отпадъците от черни и цветни метали. Затова сега най-вероятно се изготвят изискванията и санкциите за фирмите. Според БСК обаче не е редно издаването на разрешенията за функциониране на организациите по оползотворяване на отпадъците да е под контрола на МОСВ, чиято работа е да провежда политика по опазване на околната среда, а не да санкционира и да издава разрешителни. Камарата смята, че със запазването на това статукво не се стимулира пазарният принцип и конкуренцията. 
Продължава да няма ясни правила за въвеждане и прилагане на стандарти при изпълнението на дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците, смята бизнесът. Запазват се банковите гаранции за всички фирми за оползотворяване на отпадъците, като продължава да не е ясна целта на гаранцията, в това число и определянето на размера й. Остава и неяснотата за задълженията на ПУДООС спрямо фирмите, които са заплатили изцяло размера на продуктовите такси, пише в становището на бизнес организацията. Вероятно затова с новте текстове ще има промени и в тази посока. Но от екоминистерството още не посочват конкретно какви ще бъдат новите изменения.