Дата: 07.03.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2170

На 6 март 2014 г. в Пазарджик се проведе работна среща по актуални проблеми и тенденции, свързани с бизнес климата в страната и региона. Срещата бе открита от изпълнителният председател на Българска стопанска камара г-н Божидар Данев. В обсъждането участваха над 20 представителни на бизнеса от Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Панагюрище.

Сред най-дискутираните теми бяха бъдещите промени в нормативната уредба, засягащи пряко бизнеса в страната, проблемите с междуфирмената задлъжнялост и все по-честите трудности в строителния бранш.

Срещата бе под ръководството и инициативата на председателя на Сдружението на предприемачите в град Пазарджик – г-н Нишан Бъздигян.

В края на дискусията участниците се обединиха около предложенията на г-н Божидар Данев, желаните промени в нормативната уредба на национално, регионално и местно ниво да бъдат конкретизирани и обосновани, с цел да се даде яснота на експертите, работещи в сферата на законодателната власт.