Дата: 25.04.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1969

Най-популярната интернет търсачка google днес поднесе поздравления към Българската стопанска камара по повод рождения ден на организацията.

Точно преди 34 години - на 25 април 1980 г., представители на най-големите български предприятия учредяват Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА), преименувана в началото на 90-те години в Българска стопанска камара (БСК). 

БИСА е първата неправителствена организация на бизнеса в бившия социалистически лагер, проводник на пазарните отношения в България. 

Още от самото си основаване БИСА започва да развива своята регионална структура, като изгражда регионални стопански асоциации и камари. Всяка от регионалните структури на БСК е самостоятелно юридическо лице.

БИСА създава първия в България фонд за рисков капитал и първата търговска банка (Банка за стопански инициативи АД), чрез които финансира изграждането на повече от 600 малки и средни предприятия. Голяма част от тях се развиват успешно и днес.

Важна част от дейността на БИСА е свързана със създаването на технологични паркове към техническите университети в София и Варна, работещи в областа на трансфера на технологии. Новаторските за онова време идеи и дейности на асоциацията предизвикват интерес – не само в България, но и зад граница.

С началото на демократичните промени в България БИСА е премименувана на Българска стопанска камара (БСК). Преминаването от планова към пазарна икономика неминуемо води до навлизане в нова фаза на ролята на организацията за развитие на българската индустрия. БСК участва активно в нормотворчеството, касаещо бизнеса в преходния период, и подпомага процесите на раздържавяване на икономиката и преминаването й изцяло към пазарно развитие.

Изключително важна е ролята на БСК за развитието на диалога между работодатели и синдикати, и за изграждането на системата за социално партньорство в страната. Под егидата на БСК и с нейно дейно участие са създадени първите браншови работодателски и бизнес организации, и стартира колективното трудово договаряне на браншово и фирмено ниво.

Създаването на фондовия пазар в България и въвеждането на Арбитражния съд като институция, спомагаща за по-бързо разрешаване на търговски спорове, също са част от заслугите на камарата за развитието на съвременната българска икономика. 

Камарата развива и активна международна дейност. БСК става проводник на европейското членство на страната чрез създаването на Смесения консултативен комитет „България – Европейски съюз“. Камарата е инициатор и съучредител на Комитета и го председателства от българска страна в продължение на два последователни мандата.

Особено активна е ролята на БСК за формирането на икономическата политика в България, разработването и усъвършенстването на нормативната база в областта на социално-икономическата политика и изготвянето на анализи, проучвания и експертни оценки в областта на индустриалната, данъчната и социалната политика, индустриалните отношения, опазването на околната среда, техническите изисквания към продуктите, развитието на малките и средни предприятия, и др.

Днес, 34 години по-късно, БСК провежда своето XIV Общо събрание, на което предстои да избере нови управителни органи, да промени и допълни Устава си и да приема насоките за бъдещата си дейност в следващите 5 години.