23.06.2014

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА

ОТКРИТО ПИСМО

Българската индустрия, която закупува електроенергия на свободния пазар, е силно обезпокоена от непазарните подходи на производителите и настоява:

  1. Търговете за електроенергия да се анулират, заради манипулации и изкуствено завишаване на цените с над 10% при спад в потреблението. Да се премести регулаторният период от 01.08.2014 г. (само за тази година), за да има достатъчно време за всички процедури. Да се реши нормативно търговете да се правят минимум един месец преди регулаторния период.
     
  2. Незабавно да бъде преустановен износът на евтин ток с даденото ценово предимство чрез неплащане на цена "Задължения към обществото" и цена за достъп до мрежа „високо напрежение“. Експорт да се осъществява само при равни пазарни условия за вътрешно и външно потребление!
     
  3. Да се разреши на потребителите внос на електроенергия при пазарни условия и без изкуствено ограничаване чрез капацитета на преносните съоръжения.
     

Управителен съвет на БФИЕК

Управителен съвет на БАМИ

Управителен съвет на БСК

Дата: 23.06.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2769