Дата: 15.07.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2479

В края на изтеклата седмица приключи определеният от МТСП кръг от преговори между браншовите организации на синдикатите и на работодателите за размера на минималния осигурителен доход (МОД) за 2015 г. В хода на преговорите са сключени 9 споразумения за 21 икономически дейности, в които се осигуряват 632 831 лица (33% от всички заети). Общият ръст на МОД за сключените споразумения е 3.9%, като е достигнат среден МОД в размер на 524.55 лв., който се равнява на 77% от средния осигурителен доход към момента (682.65 лв.). За сравнение, през миналата година бяха подписани споразумения за 44 икономически дейности, които обхванаха 57% от подлежащите на осигуряване лица. 10 от споразуменията през 2013 г. бяха за нулев ръст на МОД, а средният ръст беше 4.1%.

Срокът за предаване на браншовите споразумения между синдикати и работодатели практически ще изтече на 27 август т.г., за когато е насрочено последното заседание на работната група към МТСП за МОД-2015. Дотогава ще могат да се приемат нови споразумения, ако такива бъдат подписани. Работната група ще обсъди възможният подход при определяне на размера на МОД за всички сектори, вкл. за тези, за които няма подписани споразумения между работодатели и синдикати.

В рамките на подписаните до момента споразумения най-висок МОД е договорен в секторите „Добив на нефт и природен газ“ – 1 573 лв., „Добив на глина и каолин“ – 639 лв., и „Добив на въглища“ – 604 лв. Най-нисък е МОД за секторите „Леене на метали“ – 436 лв., „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ – 415 лв., и „Пощенски и куриерски дейности“ – 364 лв. Най-голям ръст на МОД спрямо този за 2014 г. има в сектор „Производство и преработка на месо от домашни птици“ – 7.6%, следван от сектор „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ – 6.9%, „Търговия“ – 6%, и „Добив на глина и каолин“ – 5.8%. Най-малък ръст (под 2%) е договорен в секторите „Машиностроене“ – 1.8%, „Производство на метални изделия, без машини и оборудване – 1.8%, „Производство на турбини и двигатели“ – 1.7%, „Хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност“ – 0.5%, и „Производство на хранителни продукти“ – 0.3%.

Припомняме, че БСК препоръча на своите членове в хода на преговорите да настояват за „замразяване“ на МОД, а в секторите, в които има сериозни икономически предизвикателства - дори за намаляване на минималните осигурителни прагове. Според БСК, договарянето на МОД има негативно влияние върху заетостта, особено за нискоквалифицираните работници. Това се потвърждава и в поредната препоръка[1] на ЕК относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. Последователната позиция на БСК е, че механизмът на договаряне на МОД води до „затваряне“ на ножицата в заплащането на нискоквалифицираните и квалифицираните служители, което също се отразява негативно на пазара на труда. Освен това, при договарянето на МОД следва да се отчитат процесите на дефлация, както и влошаването на показателите за производителността на труда, която изостава от ръста на работните заплати.

Вижте още:

 


[1]  Препоръка на ЕК от 02.06.2014 г., т.12: „Минималните прагове за плащане на социалноосигурителните вноски биха могли да попречат на нискоквалифицираните лица да участват пълноценно в националната икономика. Извършените анализи за оценка на възможното действие трябва да бъдат проучени и последвани от подходящи политически действия“