13.11.2014

На 12 и 13 ноември 2014 г., представители на БСК взеха участие в консултативни срещи с народни представители от Менда Стоянова (ГЕРБ), Петър Кънев (БСП) и Георги Божинов (БСП) по повод необходимите промени на основата и реда за определяне на такса „битови отпадъци“ (ТБО).

Повод за дискусията бе внесения на 31.10.2014 г. в 43-то Народно събрание проект на ЗИД на Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), № 454-01-32/31.10.2014, предвиждащ отлагане на изискването ТБО да бъде формирана на „основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена”.

Представителите на БСК обърнаха внимание върху извършената подготвителна работа и проведените обсъждания в периода май-юли т.г. Министерството на финансите разработи ЗИД на ЗМДТ, регламентиращ алтернативни основи, ред и условия за определяне на ТБО и отделяне на действащата такса за поддържане на териториите за обществено ползване от ТБО. С участие на експерти на Националното сдружение на общините в РБ и национално представителните работодателски организации беше разработен и проект на Методика за необходимите разходи и видове основи за определяне на ТБО. Подготвените проекти на ЗИД на ЗМДТ и Методика бяха обсъдени и приети с пълен консенсус от работодателите, синдикатите и правителствената страна на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), проведено на 15 юли 2014 г.

Във връзка с внесения в НС законопроект представителите на БСК изразиха позиция, че продължаването на досегашната практика представлява практически отказ от прилагането на европейския принцип „замърсителят заплаща“, трансформира ТБО във втори имотен данък, дискриминира бизнеса и подхранва благоприятна среда за корумпиране на местните власти.

От страна на БСК бяха предложени за обсъждане следните възможности:

  1. Министерският съвет незабавно да приеме и внесе в 43-то Народно събрание разработения от МФ и съгласуван от НСТС проект на ЗИД на ЗМДТ.
     
  2. В случай, че това предложение бъде отклонено, народните представители от всички парламентарни групи да се обединят около законодателна инициатива за внасяне на актуализиран текст на законопроекта между първо и второ четене, в съответствие с действащия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
     
  3. В рамките на предстоящите промени в данъчните закони спешно да бъдат обсъдени и приети предложения за промени в ЗМДТ, които ясно да регламентират алтернативни основи и ред за определяне на ТБО, съгласувани с представителните работодателски организации и НСОРБ. В противен случай, категорично не може да бъде прието предложението по проекта на ЗИД на ЗМДТ (№ 454-01-32/31.10.2014) който отменя разпоредбата на сегашния чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ.

 

Аналогична позиция беше защитена и по време на днешното заседание на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси при обсъждането на промени в данъчните закони (№ 450-01-76/11.11.2014 г. НС), хармонизиращи изисквания на ЕС.

Отлагането на въвеждането на законовия и справедлив принцип „замърсителят плаща“ при определяне на ТБО в ЗМДТ ще доведе до пореден отлив на инвестиции, увеличаване на разходите за събиране, третиране и депониране на отпадъците, задълбочаване на проблемите с разделното събиране и рециклиране, както и до потенциален риск от европейски санкции, които ще плащат всички български граждани и данъкоплатци.

вж. Актуализиран текст на ЗИД на ЗМДТ

Дата: 13.11.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3019