Дата: 19.01.2015

Източник: BIA

Прочетено: 2444

В помощ на политиците, обществениците и осигуряващите се

Публикуваме настоящите данни в контекста на твърденията, че промяната в КСО от края на 2014 г. (за т. нар. „право на свободен избор“ за родените след 31 декември 1959 г., осигуряване в НОИ или в УПФ) се предприема поради „лошото управление“ на средствата в частните пенсионни фондове.

Доходност на ЧАСТНИТЕ пенсионните фондове за периода 2009-2013 г.

 

Натрупана
номинална
доходност
за периода 

2009-2013 г.

Натрупана
реална 
[1] 
доходност
за периода 
2009-2013 г.

УПФ „Доверие“

27,60%

15,79%

УПФ „Съгласие“

34,03%

21,62%

УПФ „ДСК Родина“

20,85%

9,66%

ЗУПФ „Алианц България“

29,66%

17,66%

УПФ „Ай Ей Джи“

26,66%

14,94%

УПФ „ЦКБ Сила“

27,54%

15,74%

УПФ „Бъдеще“

27,28%

15,50%

УПФ „Топлина“

26,35%

14,66%

УПФ „Пенсионноосигурителен институт“

35,64%

23,09%

УПФ ОБЩО:

27,66%

15,84%

 

Доходност на ДЪРЖАВНИТЕ пенсионните фондове за периода 2009-2013 г.

 

Учителски
ПФ [2]

Сребърен
фонд [3]

Натрупана номинална доходност

18,3

1,3

Натрупана реална доходност 

7,4

-8,1

 

Доходност на ВСИЧКИ [4] пенсионните фондове за периода 2009-2013 г.

 

Универсални ПФ

Учителски ПФ

Сребърен фонд

Натрупана номинална доходност 

27,7

18,3

1,3

Натрупана реална доходност 

15,8

7,4

-8,1

 

 


[1] По Ървинг Фишер: реална доходност = (1+доходност) / (1+ инфлация) – 1, при натрупана инфлация от 10,2% за периода декември 2009 – декември 2013 г. (данни на НСИ)

[2] По данни на НОИ за доходи от лихви и отстъпки от ДЦК и стойност на активите

[3] Общ доход от лихви - 22,43 млн. лв. (4,486 млн. лв. ср. годишно) за периода 2009-2013 и средногодишна стойност на активите от 1762,84 млн. лв. (данни на МФ)

[4] Отделните фондове инвестират в различни инвестиционни портфейли в съответствие с действащата нормативната уредба. Законодателят е имал възможност да регламентира еднакви условия за инвестиции ако декларираната цел е била създаване на конкурентни условия и възможност за избор с цел оказване на натиск за по-добро управление и постигане на по-висока доходност