Дата: 27.03.2015

Източник: БСК

Прочетено: 984

На 26 март 2015 г. се проведе денят на BUSINESSEUROPE. Тази година темата на събитието беше  "Инвестирайте в Европа". В рамките на събитието бяха дискутирани действията, които трябва да бъдат предприети за повишаването на инвестициите в Европа. В събитието участваха председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и други висши представители на комисията. По време на събитието бяха очертани насоките за развитието на икономиката на ЕС, както и заложените мерки в Европейския инвестиционен план.

България беше представена от Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара.

ВИДЕО: КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ВИДЕО: ГОТОВИ ЛИ СМЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА?

ВИДЕО: ИНТЕРВЮ С ПРЕДИЗЕНТА НА BUSINESSEUROPE ЕМА МАРЧЕГАЛИЯ

Основни акценти от изказвания на Ема Марчегалия, Президент на BUSINESSEUROPE и други основни докладчици

1. Европа губи позиции като място за инвестиции

 • Делът на Европа в потока на преки чуждестранни инвестиции пада от 40% през 2000 г. до 17% през 2013 г.
 • Частните инвестиции са с 11% под нивата от преди кризата в Европа.
 • Общо при частните и публичните инвестиции Европа е на най-ниско ниво от 20 години.
 • Конкурентите ни се възстановяват много по-бързо.

2. Инвестициите трябва да са основен приоритет на новата ЕК. Инвестициите са основата на нашите бъдещи конкурентоспособност, растеж и работни места.

3. Всички европейци да обединят сили, защото сме по-силни, когато сме обединени. Имаме една възможност – да успеем всички заедно или да станем незначителни поотделно.

4. Инвеститорите да повярват в бъдещето на нашия континент

Причини за инвестиране в Европа:

 • пазар от 500 милиона души
 • 21 милиона предприятия
 • брутният вътрешен продукт е по-висок от този на САЩ и по-висок от този на Китай, Индия и Япония взети заедно

Европа има какво да предложи на чужди и местни инвеститори, ако се вземат правилни решения и се изпълнят правилните реформи.

Време е за действие

В краткосрочен план има „вятър на възможности”, с който да се даде сигнал:

 • предприетите действия от Европейската централна банка ще помогнат
 • важно е да се задейства Пакта за растеж и стабилност
 • по-ниската цена на петрола
 • благоприятния обменен курс евро-долар

Но ако само съзерцаваме, смятаме, че всичко е наред и не направим нужните реформи, ефектите от влизането в действие на Пакта за растеж и стабилност ще бъдат напразни и дори с отрицателен резултат в някои отношения.

 • Връщането на европейските инвестиции до нива, които да доведат до дългосрочен растеж, ще изисква фундаментално подобрение на бизнес средата.
 • Изцяло подкрепяме Европейския инвестиционен план.
 • Проектите, които ще се финансират от Европейския инвестиционен план, да се избират според определени икономически основания и инвестиционният комитет да не е подложен на публично въздействие.
 • Приветстваме създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции.
 • Съгласни сме с идеята да се използват публични средства, за да се капитализират частни инвестиции. Голямата част трябва да дойде от частни инвестиции, но публичните инвестиции също трябва да бъдат подобрени, вкл. на национално ниво.

Нужно е не да се разпръскват парите във всички посоки, а да се фокусират в няколко ясни и благонадеждни приоритети.

 • инвестиране в инфраструктурни проекти, укрепващи европейската свързаност по отношение на енергетиката (интерконектори), широколентовия достъп и транспорта
 • изследвания и иновации
 • образование и обучение

Европейския фонд за стратегически инвестиции може да постигне своето амбициозно ниво за капитализиране на инвестициите, ако Европа премахне бариерите пред инвестирането.

Нужно е да се подобри целия инвестиционен климат и няма пряк за това.

Как да се постигне това:

 1. Премахване на излишните, свръх скъпи правила и предписания и намаляване на разхода за извършване на бизнес - общото данъчно бреме в ЕС е с 50% по-високо от САЩ и с над 25% по-високо от Япония; разходът за започване на бизнеса в ЕС е три по-висок от този в САЩ и е нужно два пъти повече време за създаване на фирма в ЕС
 2. Да се премахнат пречките пред пазарния достъп извън ЕС, като се преследва амбициозен външнотърговски план. Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции е ключово. През 2015 г. реално трябва да бъде постигнат напредък в този споразумение, което ще бъде стъпка напред и ще доведе до растеж, както в САЩ, така и в ЕС.
 3. Европа да бъде Съюз на капиталовите пазари и да се подобри достъпа до финансиране. В някои страни достъпа до финансиране за МСП все още е проблем и това влияе отрицателно на растежа. Следва да се отворят алтернативни пътища за банкови заеми (ценни книжа, рисков капитал, промишлени облигации, народно финансиране)
 4. Да се премахнат съществуващите пречки в Единния пазар и да се подобри прилагането на съществуващото законодателство, особено директивата за услугите
 5. Да се приложи в действие работеща стратегия за дигитализиране на всички сектори на икономиката в Европа (широколентов достъп), защото през 2008-2013 г. в ЕС се забелязва спад, докато в другите развити страни има растеж в тази област.
 6. Фокус върху цената на енергията – важно, ако искаме да привличаме местни и чужди инвестиции. Цената на енергията е два пъти по-висока от САЩ. Това е конкурентен недостатък за европейската индустрия. Нужна е ценова конкурентоспособност и сигурност на доставките. Европейският бизнес е ангажиран по отношение на промяната на климата, но това следва да се разреши и разшири на световно ниво. Европа постоянно намалява нивото на емисии от парникови газове. Надеждата е, че срещата на СОР-21 в Париж, през тази година, да бъде успешна. Искаме съпоставими мерки и от другите световни икономики, защото едностранни действия от наша страна ще ни засегнат силно.
 7. Да се възстанови лидерството на Европа в изследванията и иновациите (да се промени културата и да се приложи принцип на иновациите, защото изоставаме)
 8. Да се премахне един срамен парадокс в ЕС – високо ниво на безработица и наличие на незаети работни места. Да се подобри ефикасността на образованието и обучението. Нужно е учене през целия живот.