Дата: 14.05.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1855

Новата Европейска комисия поставя силен акцент върху цифровата икономика и сега очакванията са за конкретни действия от европейските институции.

BUSINESSEUROPE предлага ключови препоръки за цифровата икономика през следващите пет години:

Европа трябва да създаде условия, които да позволят бъдещата му цифрова революция. Нужна е интегрирана индустриална политика за облекчаване на цифровата трансформация на всички икономически сектори.

Европа се нуждае от осигуряване на свързаност. Политиците трябва да създадат регулаторна рамка, в която системно да се отчитат конкурентоспособността и инвестициите. Нужно е да се осигури открит и недискриминационен достъп до интернет, а потребителите да могат да избират измежду различни услуги, вкл. специализирани с различни характеристики.

Европа трябва да отключи единния цифров пазар. Да се премахнат оставащите пречки пред трансграничната е-търговия. Рамката за авторските права в ЕС трябва да позволява развитието на единния цифров пазар и да е достатъчно гъвкава, за да еволюира. Политиците трябва да спомагат за цифровото предприемачество, улесняването на достъпа до подходящи финансови инструменти и насърчаване на уменията в ИКТ.

Европа има нужда от цифрови иновации. Политиците трябва да насърчават цифровите иновации, като се набляга на проекти, които да позволят на Европа да възвърне лидерството си на световния цифров пазар.

С препоръките може да се запознаете от прикачения документ.

В Анекс 1 ще се запознаете по-подробно с мнението на BUSINESSEUROPE за:

  •          цифровизация на индустрията
  •          е-търговия и онлайн достъп до стоки и услуги
  •          достъп до съдържание и авторско право
  •           цифрови платформи и
  •           новия режим за ДДС