Дата: 15.05.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1600

Днес, повече от 75% от търговията на ЕС по отношение на товарите, се извършва по море и затова корабният транспорт, свързаните морски услуги, включително пристанищата и допълнителния транспорт по вътрешните водни пътища, представляват съществена част от европейската икономика.

Европа има най-голямата корабна флота в света, пряко заети са около 300,000 моряци на борда на търговски кораби и още 3 милиона заети в съпътстващи дейности. Всяка година повече от 80,000 търговски кораби акостират в европейски пристанища. Морският сектор понастоящем представлява 5,4 милиона работни места и брутна добавена стойност от почти € 500 милиарда годишно.

Днес, 20% от стоките, влизащи по море в Европа, минават основно през 3 пристанища (Ротердам, Хамбург и Антверпен). През 2011 г., пристанищата в ЕС са обработили 3.7 милиарда тона. Очаква се този обем да нарасне с 50% до 2030 г. За да поемат този растеж ще са нужни всички пристанища от трансевропейската мрежа.

Фирмите, които използват такива транспортни услуги, до голяма степен зависят от тяхната ефикасност и разходоефективност. Те са основна част от системата на мултимодалния транспорт в Европа.

Тези сектори са изправени пред редица предизвикателства, като очакваното нарастване в търсенето и засилващата се глобализация. Затова е важно да се формулира стабилна и съгласувана европейска стратегия за морския, вътрешния воден транспорт, пристанищата и връзките с вътрешността на страните, която да спомага за конкурентоспособността на ЕС.

BUSINESSEUROPE представя гледната точка на европейския бизнес за такава стратегия, която обхваща не само морската политика, но е насочена също така към по-добри и по-ефективни услуги по вътрешните водни пътища и към по-конкурентни пристанища.