Дата: 21.05.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1676

Ускоряването на кръговата икономика включва по-сериозно ангажиране и съвместен подход с участието на правителствата, предприятията и научната общност, както и потребителите и засилено сътрудничество по веригата на стойността. Промишлеността може да играе значителна роля при определяне и предоставяне на решения.

Трябва внимателно да се разгледат сложността и различните интереси в целия кръг, като се избягват универсални подходи и бързи необмислени решения. Нужни са дългосрочна стратегия и рамка, която носи възможности, балансираща разходите и ползите за различните страни, стимулираща мащабни икономии и отчитаща глобалните измерения.

Пълноценното използване на съществуващите законодателства, чрез подходяща оценка на тяхното въздействие върху кръговия модел, цялостното въвеждане, прилагане и картографиране на материалните потоци, са основните цели за повишаване на ефективността на ресурсите и провеждането на циркулиране.

Трябва да се гарантира сигурност на инвестициите след 2020 г., за отключване на потенциала на новите проекти, инфраструктурата и възможностите за бизнес. Ключови стъпки, които допълнително да ангажират промишлеността и деловите среди, са премахване на препятствията, възможностите за финансиране, натиск от страна на търсенето и стимули за научните изследвания и иновациите.

Основни факти и числа

Цените на суровините се колебаят над два пъти повече в последните 10 години, в сравнение с периода 1992-2005 г.

Различните материални и енергийни потоци са взаимосвързани, а това предполага различна енергийна интензивност за първичните или вторичните суровини.

В 2014 г. има все още неприключени 334 случая за нарушения срещу държави-членки в областта на политиката за околната среда.

Според Евробарометъра от 2014 г., 80% от хората възприемат ефективното използване на ресурсите като изключително важно за икономическия растеж.

Подробности в приложените документи.