01.06.2015

По време на насроченото за днес, 1 юни 2015 г., заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) представителят на Българската стопанска камара (БСК) Григор Димитров няма да подкрепи проекторешението за намаляване на цените на клиничните пътеки.

Аргументите за това решение са следните:

 1. Не се състояха обещаните реформи за преодоляване на сериозните структурни деформации, водещи до финансова неефективност на системата, вкл.:

  a. Забави се въвеждането на електронното здравеопазване като решаващ фактор за подобряване на ефективността и прозрачността на системата;

  b. Продължи издаването на разрешения за откриване на нови лечебни заведения, въпреки многото предложения за ограничаване на разширяването на болничната мрежа;

  c. Не се прие комплекс от мерки, главно законодателни, за промяна на съотношението между размера на средствата за болничната и доболничната помощ. Сега системата е ориентирана към най-скъпата, болничната помощ, а не към профилактиката и доболничната помощ;

  d. Въпреки настояването на Надзорния съвет за законодателни промени в посока засилване на контрола върху дейността на лечебните заведения, в проекта за промени в ЗЗО бяха включени само палиативни мерки, които не решават съществуващите проблеми;

  e. Не се приеха ясни правила за реда и начина на медицинското обслужване на здравнонеосигурените лица;
   
 2. Цените  на клиничните пътеки, с малки изключения, не са променяни от 2006 г.
   
 3. Съществуващото състояние е следствие от поведението на държавата, вкл.:

  a. Дефицитът се формира главно от нереалистичния размер на осигурителните вноски за осигуряваните от държавата лица;

  b. Продължава съществуващата трайна тенденция на намаляване на дела на средствата от Републиканския бюджет за финансиране на системата на здравеопазването, при успоредно увеличаване на размера на средствата за сметка на социалните фондове и населението;

  c. Прехвърлянето на над 1.4 млрд. лв. от резерва на НЗОК към държавния бюджет.

 

Припомняме, че при приемането на бюджета на НЗОК за 2015 г. БСК гласува против и изрази категорично становище, че той е небалансиран и това ще доведе до дефицит в рамките на 200-250 млн. лв. Към днешна дата прогнозите за дефицит се сбъдват, при това в очакваните от БСК размери.

***

На база резултатите от изпълнението на бюджета на НЗОК за първото тримесечие на 2015 г. се очаква дефицитът на Здравната каса към 31.12.2015 г. да надхвърли 292 млн. лв., в т.ч.:

 • 124 млн. лв. за болнична медицинска помощ (БМП);
 • 60 млн. лв. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания;
 • 109 млн. лв. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение.

 

След насочване на 93 млн. лв. от резерва на НЗОК, дефицитът ще е в размер на 200 млн. лв.

С оглед преодоляване на дефицита за болнична помощ оперативното ръководства на НЗОК предлага на Надзорния съвет да утвърди намаление на цените на клиничните пътеки и процедури за периода от м. юли 2015 г. до м. ноември на 2015 г. За останалите дейности ще се търсят други решения.

***

Сравнителна информация на база  Q1 2015 г. (хил. лв.)

  2014 2014 2015 2015 2015/14 2015/14

 

СМС[1]

отчет
31.12

СМС

очаквано
31.12

дефицит

ръст

Болнична
помощ

129 060

1 548 720

132 740

1 592 880

124 349

2,8%

Злокачествени
заболявания

17 727

212 724

19 813

237 756

59 555

11,8%

Домашно
лечение

53 709

644 508

54 740

656 880

108 956

1,9%

 


[1] СМС = средна месечна стойност

 

Дата: 01.06.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2466