16.07.2015

Българска стопанска камара подкрепя усилията на Надзорния съвет на НЗОК за оптимизация на административните и инвестиционните разходи на Касата, с оглед да се използва ефективно целият разполагаем финансов ресурс за осигуряване на качествени и достъпни медицински услуги на здравноосигурените лица.

В тази връзка, възлагаме на нашия представител в Надзорния съвет на НЗОК г-н Григор Димитров да не подкрепи предложението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за  доставка на леки автомобили за нуждите на НЗОК.

Без да подценяваме целесъобразността от подновяване на автомобилния парк, като важно средство за подобряване на контролната дейност, считаме, че подобно отлагане в тази трудна ситуация ще е в интерес на здравното обслужване на осигурените лица.

Дата: 16.07.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2110