Дата: 25.11.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1385

"Законопроектът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в значителна степен ограничава процесуалните възможности за защита на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, както и от действия и бездействия на администрацията. Този подход застрашава имуществените и неимуществени права и свободи на гражданите и бизнеса, гарантирани от Конституцията и законите на Република България".

Това се казва в становище на БСК по внесения в Народното събрание законопроект, предвиждащ разглеждане на делата по касационни жалби в закрито заседание и драстично увеличаване на таксите за касационно обжалване.  

В мотивите си БСК посочва, че предложените законодателни промени са дискриминационни и противоречат на редица текстове от Конституцията на Република България, тъй като поставят жалбоподателите в неравностойно положение в полза на тези с по-голяма платежоспособност.

Според БСК, драстичното увеличение на простите такси в пъти и въвеждането на пропорционална такса по касационни дела със значителен имуществен интерес (ревизионни актове, концесии, обществени поръчки, инвестиции, глоби наложени от КЗК) не почива на анализ на динамиката на доходите на гражданите и приходите на бизнеса, и не са в полза на ефективното управление на публичните финанси.

БСК изразява убеждение, че вместо укрепване на законността и на възможностите за съдебна защита, законопроектът ограничава съдебния контрол за законност, включително в сфери, които се характеризират с висок корупционен риск. Процентните такси за касационно обжалване на решения, свързани с обществени поръчки, не са в полза на ефективното управление и разходване на публичните финанси.

"Предложените промени са продиктувани предимно от фискални съображения и такива за облекчаване работата на съдилищата, а не за подобряване на правораздавателната дейност с цел гарантиране правата и свободите на гражданите и на техните интереси, каквото е призванието на съдебната власт", се казва още в становището на БСК.