Дата: 04.12.2015

Източник: НСИ

Прочетено: 1508

През третото тримесечие на 2015 г. БВП възлиза на 23 490 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 12 010 млн., като на човек от населението се падат 1 671 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.9% на БВП през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо второто тримесечие на 2015 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2015 г. възлиза на 23 490 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 267 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.75978 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13 348 млн. долара и съответно на 1 857 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 12 010 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 671 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2015 г. възлиза на 19 938 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 8.6%, което представлява увеличение на равнището му с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.3 процентни пункта до 27.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, остава на нивото на съответния период на предходната година - 64.1%.

За крайното потребление през третото тримесечие на 2015 г. се изразходват 68.6% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал формират 21.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През третото тримесечие на 2015 г. БВП нараства спрямо второто тримесечие с 0.7% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.2%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2015 г. крайното потребление нараства спрямо предходното тримесечие с 1.0%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.6%. Износът на стоки и услуги намалява равнището си с 1.9%, а вносът на стоки и услуги - с 0.8%.

ВИЖТЕ ПОДРОБНОСТИ