Дата: 08.12.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2921

ЕС има потенциал да се превърне в един от най-динамичните региони за цифров растеж в света. До 2025 г. преработващата промишленост на Европа може да добави брутна стойност от 1,25 трилиона евро. Ако не успеем да обърнем цифровата трансформация в наше предимство, потенциалните загуби могат да стигнат 600 милиарда евро до 2025 г., което означава да се изгуби над 10% от промишлената база на Европа.

От ключово значение е Европа да насърчава цифровизацията на промишлеността и да разработи всеобхватна стратегия в нейна подкрепа.

Такава стратегия трябва да бъде съответна съгласувана между държавите-членки и на европейско равнище, за да се избегне фрагментиране на националните подходи и за да може този модел да е успешен и приложим на международно равнище.

Тук предлагаме на Вашето внимание обобщените препоръки на BUSINESSEUROPE по темата:

1. Осигуряване на цялостен подход към цифровизацията

Превръщането на промишлеността в цифрова не се ограничава само до инвестирането в цифрови инструменти и технологии. Предприятията трябва да преосмислят своите промишлени вериги на стойността и начина за правене на бизнес. Области като ресурсните процеси, използването на активи, труд, материални запаси, качество, съответствието между предлагане/търсене, времето за достигане до пазара, след продажбените услуги, ще трябва изцяло да се преработят в цифров режим за постигане на пълна производствена възвръщаемост от цифровизацията. За този процес ще е нужно сериозно натрупване на знания, особено за малките и средните предприятия. Бизнес услугите, университетите и изследователските центрове ще имат основна роля при предоставянето на тази критична база от знания за производствените предприятия. Европейските и националните платформи, насочени към цифрово производство, са инструменти за повишаване на осведомеността и улесняване на трансфера на знания и технологии в полза на всички заинтересовани страни.

2. Гарантиране, че фирмите - особено МСП – ще приемат цифровизацията

МСП, особено в "традиционните" сектори, са сред категориите, които най-много могат да се възползват от цифровата трансформация, но същевременно те са най-малко подготвени да поемат предизвикателствата. BUSINESSEUROPE призовава политиците да подкрепят МСП в тяхното развитие, чрез създаването на платформа за обсъждане и обмен на информация и добри практики, или чрез предоставяне на финансови стимули и специфични данъчни схеми за фирми, които искат да се цифровизират

3. Създаване на благоприятен иновационен подход към данните

Цифровизацията на промишлеността се основава главно на свързаност, събиране и анализ на данни, но не само на лични данни, а също така на индустриални данни, например данни за машини. Днес фирмите използват в повечето случаи договорни решения за преодоляване на проблемите, свързани със собствеността, събиране и обработка на данни. От решаващо значение е да има яснота в ролите и задълженията за обработка на тези данни. Освен това данните са различни в зависимост от източника им. Важно е да се анализира настоящата ситуация, като се определи къде са пропуските. Това не означава автоматично да се предложи законодателство. Политиците трябва да се въздържат от създаване на регулации, а по-скоро внимателно да преценят дали и къде са необходими действия или координация на европейско равнище.

4. Подобряване на ролята на бизнеса в разработването на стандарти и осигуряване на оперативна съвместимост

Международната стандартизация е от ключово значение в цифровата икономика. Стандартите, поддържащи цифровите продукти, трябва да бъдат всеобхватно приложими. Затова предприятията трябва да избират организации по разработване на стандарти, които създават такива всеобщо изпълними стандарти. Властите не трябва да определят техническите стандарти, нито специфичните технологии. Ако Европа иска да се справи с темпото на технологиите, трябва да се предприеме подход към цифровата стандартизация отдолу-нагоре.

5. Да се използват възможностите за цифровизация на работното място за фирмите и работниците

Цифровизацията предлага възможности за предприятията и работниците. За да се използват те ще са нужни гъвкава заетост и организация на работата, като по-конкретно МСП ще могат да се възползват от по-гъвкава и по-евтина работна ръка. Важно е да се приеме тази промяна без страх. Някои съществуващи работни места и области на дейност ще се развиват; докато някои форми на работа ще изчезнат, но ще се появят други. Трябва да гарантираме, че европейската работна сила е адаптирана и притежава необходимите умения, за да се справи с това развитие.

6. Гарантиране на наличието на стабилна инфраструктура, която подкрепя развитието на цифровата индустрия

Повсеместните високоскоростни мрежи са най-главните базови технологии за цифровизацията на промишлеността. От съществено значение за продължаване на инвестициите в ЕС в инфраструктурата за широколентов достъп ще бъдат конкуренцията и стимулите, за да може да се отговори на експоненциалната свързаност и изискванията за качество, свързани с цифровизацията.

7. Осигуряване на адекватни финансови инструменти и подкрепа за развойната и изследователската дейност

ЕС трябва да помогне за улесняване на инвестициите в производствените сектори и в цифровово преобразуване на предприятията. В много случаи цифровата трансформация трябва да се извършва паралелно с текущите рутинни дейности на предприятията. Това предполага повишена сложност и необходимост от финансиране. Трябва да се  проектират финансови инструменти с цел не само да се позволи на технологичните компании да разработват нови продукти, но също така да се позволи на производствените сектори да ги изпитват и прецизират, преди тяхното приемането. Също така, за да се насърчат частните и публичните дейности за изследвания и развитие е наложително да се създаде плодородна почва за трансфер на технологии на пазара, което все още е проблем в Европа.