Дата: 17.03.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 4430

БСК създаде информационна система за мониторинг на регулаторните режими, администрирани от общинските власти. Системата е on-line базирана и представлява унифициран софтуер, позволяващ осъществяване на справки за администрирането на различните регулаторни режими (лицензионни, регистрационни, разрешителни и уведомителни). Основният софтуер е разработен от „Давид холдинг” АД и към момента е внедрен в 80 общини, а БСК разработи и предостави безвъзмездно на МДААР  адаптирана и разширена версия на този софтуер. Пилотно, системата вече работи в община Сопот, като предстои въвеждането й и в останалите български общини.

Системата бе демонстрирана от председателя на БСК Божидар Данев по време на публичното представяне на Програма за по-добро регулиране 2008-2009 г., днес (17 март) в Министерския съвет. Форумът бе организиран от министър-председателя Сергей Станишев и в него участваха председателите на парламентарните комисии по икономическа политика и по бюджет и финанси, национално представителните работодателски организации, Националното сдружение на общините в Р България, както и няколко неправителствени изследователски центрове.

В експозето си пред участниците във форума Божидар Данев припомни, че според осъществено през 2007 г. от БСК изследване за регулаторните режими, централната и местните власти администрират законово 392 режима, а други 1151 са въведени неправомерно, без законово основание. По този начин се увеличава финансовата тежест за бизнеса и гражданите и, като цяло, се деформира бизнес средата. Като пример в това отношение председателят на БСК посочи, че само през последната година таксите, събирани в системата на Министерството на здравеопазването, са се увеличили от 2 до 5 пъти, поради което в момента лекарствата в България са по-скъпи от тези в съседна Гърция или Македония. Този ценови скок се отразява и върху цената на здравните пътеки в болничните заведения, т.е. върху разходите на НЗОК.

Причините за съществуването на толкова много неправомерни режими, според председателя на БСК, се коренят в недостатъчна компетентност на администрацията, преднамерено некоректни действия с цел създаване на корупционни възможности, както и желание за по-високи приходи към местния, ведомствените и републиканския бюджети. Съществена причина е, също така, отсъствието на възможност за мониторинг на администрирането, както и известна пасивност от страна на областните управители и Сметната палата.

Божидар Данев припомни, че през ноември 2006 г. ЕК стартира амбициозна програма за намаляване на ненужния административен товар от съществуващото законово устройство в ЕС, а на 9 март 2007 г. Европейският съвет одобри Общностна цел за намаляване на административната тежест с 25% до края на 2012 г. Съветът прикани държавите-членки до октомври 2008 г. да определят национални цели за намаляване на административната тежест в националното законодателство, което не е свързано с въвеждане на правото на ЕС. На ниво Общност ЕК е определила 13 приоритетни области от законодателството, в които ще насочи усилията си за понижаване на административната тежест – дружествено право, фармацевтично законодателство, работна среда, данъчно законодателство, статистика, земеделие, безопасност на храните, транспорт, рибарство, финансови услуги, околна среда, политика на сближаване и обществени поръчки.

Според председателя на БСК преодоляването на проблема с регулаторните режими е един от ключовите моменти за подобряване на бизнес средата у нас и за създаване на възможности за ускорен икономически растеж. Чрез създаването на условия за прозрачност на дейността на администрацията рязко ще се намалят корупционните възможности, в съзвучие с препоръките на Европейската комисия.

Ето и няколко примера за режими, които БСК предлага да бъдат променени или премахнати:

  • Лицензиране на оценители на активи, подлежащи на приватизация. Режимът се администрира от Агенцията за приватизация, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Режимът е неактуален в съвременните условия и не се отнася за дейност, която представлява риск за националната сигурност или обществения ред в страната, както и за околната среда.
  • Лицензиране на оператор за летищна наземна дейност. Администрира се от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. Режимът не се отнася за дейност, която представлява риск за националната сигурност или обществения ред в страната, както и за околната среда.
  • Лицензиране на търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти. Администрира се от началника на Националната ветеринарномедицинска служба, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Тук е налице двойно лицензиране – за търговия на едро и на дребно. Дублират се два режима. Необходимо е да се консолидират като един – лицензиране на търговията с ветеринарномедицински продукти.
  • Регистрация на търговски обект. Извършва се от общините. Липсва закон, който да урежда материята по регистрацията на търговски обект, поради което режимът трябва да отпадне или да премине в уведомителен.
  • Разрешение за търговия на едро и дребно с вино и спиртни напитки. Режимът е отпаднал с последното изменение на Закона за виното и спиртните напитки, но някои общини продължават да го администрират и да събират такси по него.
  • Разрешение за извършване на таксиметров превоз. Съществува дублиране – такова разрешение се издава едновременно от общините и от ИА „Автомобилна администрация”. Предлагаме да се запази ирегистрационният режим, администриран от ИА „Автомобилна администрация”, тъй като режимът касае упражняване на стопанска дейност.
  • Разрешение за внос на лекарства. Администрира се от Министъра на здравеопазването, съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. С този режим се регламентира още веднъж разрешаването на конкретна сделка (внос) на лица, които вече са получили разрешение за производство или търговия с лекарства.
  • Здравен сертификат за износ на козметични продукти. Издава се от главния държавен здравен инспектор, съгласно Наредба № 36/2005 за изискванията към козметичните продукти. Режимът противоречи на Закона за ограничаване административното регулиране на стопанската дейност, тъй като с подзаконов нормативен акт не може да се въвежда режим – това може да става само със закон.

В Програмата за  по-добро регулиране, представена днес от Премиера, са заложени мерки за извършване на преглед за отстраняване на административните пречки и подобряване на административното регулиране върху стопанската дейност. Тези мерки ще стартират по-рано от самия проект на Програмата. Очаква се това да стане до месец юни тази година.

Реализацията на Програмата е добър вариант да бъде съкратена бумащината. В нея за залегнали конкретни мерки за подобряване на качеството на обслужване и стартирането на административния регистър.

Предвижда се още в Министерския съвет да бъде създадено звено за регулиране на работата на отделните министерства, свързани с дейността режимите, каза още премиерът.

На срещата премиерът още съобщи, че до края на седмицата ще стартира портал към Министерския съвет за обществени консултации. Адресът на портала е http://www.strategy.bg/. На него ще бъдат публикувани всички стратегически документи на страната. Ще се провеждат и online обществени консултации по проекти на основни нормативни актове.