Дата: 16.06.2008

Източник: БСК

Прочетено: 2841

16.06.2008

В края на изтеклата седмица се проведоха първите заседания на комитетите към новосъздадения Национален съвет по икономическа политика при БСК.

Бяха избрани ръководства на комитетите и бяха приети основните теми за дейността им до края на тази година, както следва:

 1. Комитет по данъчна политика - ще заседава следващата седмица
 2. Комитет по инфраструктурна политика - ще заседава следващата седмица

 

Бяха набелязани и някои общи за икономиката проблеми.

На проведените заседания бе поставен препоръчителен двуседмичен срок за прецизиране на основните въпроси и приемане на приоритетни теми за дейността на Комитетите през първия срок на тяхната работа.

***

КОМИТЕТ ПО ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА:

За председател бе избран Александър Йоцев (Почетен Председател на УС на Съюза на производителите на консерви), зам.-председател – Борислав Георгиев и секретар (координатор) за дейността на комитета – г-н Веселин Илиев – Главен директор на Център за международно икономическо сътрудничество към БСК.

Основен кръг въпроси:

 • Руски национален форум провеждан в България ( 8-12 октомври 2008 г.) – отправена покана до членовете за участие и предложения, наблегнато бе на руската активност в региона;
 • Проблеми  свързани с  износа на страната;
 • Липсата на представеност на българския „бизнес” в Брюксел и липсата на адекватна информация и информираност (информация от първа ръка от Брюксел);
 • Проблеми свързани с митниците, които практически са в подчиненост на Брюксел;
 • Наличието на значителни финансови средства, които не се дават на бизнеса;
 • Липсата на протекционизъм към българските предприемачи и индустриалци;
 • Липсата на подкрепа и ефикасност от дейностите на посолствата и икономическите представителства на страната;
 • Самосъществуването на Агенцията МСП;
 • Диференцираната ставка на ДДС - единствено в България не може за заработи.
 

КОМИТЕТ ПО ИНОВАЦИИ И НАУКА

За председател бе избран  Румен Атанасов (Председател на УС на Камара на електротехниката в България и Управител на "Нематек" ООД), зам.-председател –Петър Събев (Изп. директор на холдинг "Родина") и секретар (координатор) за дейността на комитета – г-н Мирчо Мирчев, ръководител на Център по интелектуална собственост към БСК.

Основен кръг въпроси:

 • Липсата на  достатъчно студенти и преподаватели и липса на връзка между бизнеса и науката. Необходимост от засилване интереса на младите хора към науката;
 • Развитие на български модел за повишаване квалификацията, включително чрез изграждане на регионални центрове;
 • Проблема с ликвидирането на приложните институти, ниското заплащане в изследователските институти;
 • Необходимостта от издигане престижа на научния работник;
 • Проблемите при внедряването на изследванията в науката;
 • Възобновяеми енергийни източници;
 • Възможности за внедряване на иновации;
 

КОМИТЕТ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

За председател бе избран Огнян Спасов (Зам.-председател на УС на Индустриална стопанска асоциация – Варна), зам.-председател – Илия Левков (Председател на Регионална стопанска камара - Петрич и Изп. директор на "Левков" ЕООД) .

Основен кръг на обсъжданите въпроси:

 • Необходимост от сериозно раздвижване на въпросите свързани с насърчаване на  производителите и индустриалците;
 • Важността на Комитета, особено в частта развитие на регионални центрове и връзката Иновации – Производители – Общини. Политики за развитие на местно ниво;
 • Връзката между образование и “бизнес”;
 • Необходимостта от създаване на елитарно образование в страната;
 • Необходимост от възстановяване на системата за професионално образование;
 • Липсата на закон за ПЧП, спъваща развитието и пречеща на връзката „Наука - Индустрия”;
 • Проблема с централизацията наложена от Закона за счетоводството (големи данъкоплатци и концентрацията им Столицата, което принуждава компаниите да се регистрират изключително в гр. София);
 • Необходимостта от децентрализация на административните процеси;
 • Местните стратегически планове за развитие на районите – правени са чисто административно. С препоръка да се търси промяна на статуквото и да се приемат с активната роля на българските предприемачи;
 • Проблемите с монополизма на енергийните дружества;
 

КОМИТЕТ ПО ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

За председател бе избран Камен Колев (Зам.-председател на БСК), Зам. -председател – Илия Келешев (Председател на УС на Българска браншова камара по машиностроене).

Основен кръг въпроси:

 • Необходимост от регламентиране на ПЧП (създаване на специален закон);
 • Въпроси свързани с икономическия растеж и индустриалното  развитие;
 • Големият акцент бе поставен върху усвояване на EU фондове;
 • Липсата на  национални приоритети;
 • Необходимостта от изготвяне на политики с приоритети ицели от Комитета;
 • Проблема с ограничаването на финансиране само на МСП с EU фондове;
 • Необходимостта от координирани действия по освободеният енергиен пазар;
 • Пазара за чужда работна ръка.
 

КОМИТЕТ ПО ЕКОПОЛИТИКА

За председател бе избран Никола Добрев (Председател на НС на “Комбинат за цветни метали” АД ), зам.-председател – Людмила Тодорова  (Председател на УС на Съвет на българските аграрни организации) и секретар (координатор) за дейността на комитета – Димитър Бранков – Главен директор на Център “Чиста индустрия” към БСК.

Основен кръг въпроси:

 • Националния план за разпределение на емисиите;
 • Промените в климата;
 • Въпроси свързани със системите за управление, като ISO 14 000 и BAT (Best Available Technology) и тяхното приложение;
 • Протокола от Киото;
 • Преблемите с боклука;
 • Проблемите свързани с аграрния сектор;
 • RICH;
 • Въпросите свързани със световна криза с храната, увеличеното население и доходи, но липсата на адекватна корелация с производителността на труда;
 

КОМИТЕТ ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ

За председател бе избрана Мила Ненова (Мениджър по индустриални отношения на "Миролио-България"ЕООД), зам.-председател – Григор Димитров (Представител на ЗК "Дженерали" АД) и секретар (координатор) за дейността на комитета – Снежана Славчев – Директор „Индустриални отношения” към БСК.

Основен кръг въпроси:

 • Възстановяване на връзката академична общност, образование – индустрия. Разминаването между образованието и потребността от специалисти;
 • Обсъждане на проблема с остарелият КТ и предстоящото въвеждане на затрудняващи регламенти – условието за наличие на правилници за вътрешния трудов ред, което представлява увеличване на административната тежест, особено за малките предприятия;
 • Проблемите свързани със сумарното работно време и защитените заболявания по чл. 333 от КТ (липсата на регламент по срокове за отговор от ТЕЛК и Инспекцията по труда);
 • Допълнително регламентиране свързано с почасовото работно време;
 • Колективното трудово договаряне и засилването на индустриалните отношения  (активизиране на синдикатите, стачки и др);
 • Липсата на кадри;

***

ОБЩИ ПРОБЛЕМИ ЗА ВСИЧКИ КОМИТЕТИ:

 1. Натиск върху българските производители от повишените цени на горивата и енергоносителите и начини (инструменти) за намаляването му;
 2. Липса на протекционизъм към българските предприемачи и индустриалци;
 3. Предложения за неотложни промени в нормативната уредба и, в частност - трудовото законодателство, Закона за обществените поръчки, проблема с централизацията, наложена от Закона за счетоводството, и изработване и приемане  на Закон за публично-частното партньорство;
 4. Проблемите, свързани с разпределението на квотите по Националния план за  разпределение на емисиите на СО2;
 5. Необходимостта от актуализиране на образователните програми, с оглед нуждите от работна ръка;
 6. Възстановяване на връзката академична общност, образование – индустрия.