Дата: 27.02.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3952

Процедурата при макроикономически дисбаланси е механизъм за надзор, целящ навременно откриване на евентуални рискове, предотвратяване на появата на вредни макроикономически дисбаланси и коригиране на вече съществуващи дисбаланси.

Доклад за България за 2016 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, представиха Службите на Европейската комисия.

В документа е отбелязано, че:

 1. Функционирането на финансовия сектор като цяло се стабилизира, но продължават да съществуват рискове;
  ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: БНБ, КФНМФ 

 2. Продължават да съществуват рискове, произтичащи от големите задължения на предприятията, и пречки пред намаляването на задлъжнялостта;
  ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: МИМФ 

 3. Външната позиция на страната като цяло се подобри допълнително, но продължават да съществуват рискове;
  ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: МСМИ 

 4. Счита се, че пенсионната система се развива устойчиво, но почти половината от възрастните хора продължават да бъдат застрашени от бедност или социално изключване;
  ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: МТСП 

 5. Системата на здравеопазването е изправена пред значителни предизвикателства, включително ограничена достъпност, ниска степен на финансиране и незадоволителни здравни резултати;
  ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: МЗ 

 6. Оставащите слабости на пазара на труда продължават да затрудняват растежа и ограничават капацитета за приспособяване на икономиката;
  ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: МТСП, МОНАЗ 

 7. Образователната система има ограничен капацитет за включване на уязвимите групи и за предоставяне на учащите се на необходимите им умения;
  ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: МОНМТСП 

 8. Високият дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, остава едно от основните икономически и социални предизвикателства;
  ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: МТСПАСП 

 9. Продължават да съществуват предизвикателства по отношение на бизнес средата.
  ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: МС, МИ, ИАНМСПБАИ 

___________________________

В рамките на стратегията „Европа 2020“ за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика на ЕС всяка пролет България представя национална програма за реформи. Въз основа на оценката на Комисиятаpdf Избор на превод за предходната връзка, подготвена от ГД „Икономически и финансови въпроси“, Съветът приема становище относно програмата и специфични за страната препоръки в рамките на европейския семестър.

Процедурата при макроикономически дисбаланси е механизъм за надзор, целящ навременно откриване на евентуални рискове, предотвратяване на появата на вредни макроикономически дисбаланси и коригиране на вече съществуващи дисбаланси.

Тази процедура започва ежегодно с доклада за механизма за предупреждение — основан на табло с показатели и икономически преценки, той служи като филтър за определяне на страните и проблемите, за които се счита, че е необходим по-внимателен анализ (задълбочен преглед). Резултатът от тези задълбочени прегледи е в основата на по-нататъшните мерки към процедурата при макроикономически дисбаланси.

Задълбочен преглед за България бе извършен през: